Zgodnie z ustawą okołobudżetową w 2021 r. rząd planuje w przyszłym roku zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r.

 

Mniej pieniędzy na nagrody, tyle samo na doskonalenia

Ustawa okołobudżetowa określa też środki na nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Według projektu na 2021 r. na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty - według kwoty bazowej na 1 stycznia 2018 r. Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  wyodrębnia  się  w  budżecie  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  wyodrębnia się natomiast kwoty w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty (również z 2018 r.). W ustawie okołobudżetowej brano pod uwagę kwoty na 1 stycznia 2020 r., oznacza to, że pieniędzy na nagrody będzie mniej - bo średnie wynagrodzenia nauczyciela wzrosło od 1 stycznia 2018 r. o ok. 15 proc.

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo powinien być naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkole? >

Zamrożono pieniądze na doskonalenie nauczycieli, według projektu w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie  organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich  wynagrodzeń  nauczyciela dyplomowanego. Pod uwagę będzie brana wysokość wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z stycznia 2018 r. (tak samo było w 2020 r.).

Czytaj w LEX: ZFŚS w oświacie - odpisy i zasady korzystania z funduszu >

 

Ta sama kwota bazowa na wynagrodzenia

Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada utrzymanie kwoty bazowej w wysokości  3537,80 zł. Co oznacza, że minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2949 zł;
  •         nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł;
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

Sprawdź w LEX: Kiedy należy skorygować odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów? >

- Wynagrodzenia zostaną zamrożone - mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.  - Nie zmieni się również określana corocznie w ustawie okołobudżetowej kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  w roku 2021 do ustalania odpisu stosowana będzie kwota z 2018 r, czyli  2989,35 zł. Kwota odpisu wynosi 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. - skierowano go teraz do Rady Dialogu Społecznego. W ustawie budżetowej corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można prognozować, o ile wzrośnie pensja nauczycieli. Wynikałoby, że w 2021 nie wzrośnie wcale, bo ustawa utrzyma kwotę z września 2020.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych >