Uchwalone 15 maja 2015 r. przepisy, jako zasadę wprowadzają zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Rozszerzają też krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego, zabezpieczając prawo ubezpieczonego ojca lub członka najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub niemożliwości sprawowania przez nią opieki z powodu jej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto ustawa zmienia sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (analogicznie dla świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Zmierza tym samym do uniemożliwienia nadużywania przez nie swojego prawa w niektórych sytuacjach (przerywanie okresu ubezpieczenia chorobowego, które ma charakter dobrowolny, ponowne przystępowanie do tego ubezpieczenia, z zadeklarowaniem wysokiej składki za krótki okres ubezpieczenia w celu uzyskania wysokich świadczeń). Dla wejścia w życie tych ostatnich przepisów przewidziano około trzymiesięczne vacatio legis (ustawę opublikowano 30 lipca 2015 r.). Zdaniem posłów, okres ten jest za krótki i godzi w prawa kobiet, które obecnie są w ciąży i nie mają możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku.  Może też naruszać art. 2 Konstytucji RP.

Czytaj: Niski macierzyński odsunięty w czasie

W ostatecznej wersji ustawa o zmianie ww. nowelizacji z 15 maja 2015 r. wydłuża czas pomiędzy ogłoszeniem ustawy a wejściem w życie regulacji dotyczących podstawy obliczania zasiłków ustalając dla nich taki sam okres vacatio legis jak dla większości nowych przepisów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2016 r. To, zdaniem projektodawców, pozwoli przedsiębiorczyniom na niezakłócone dostosowanie się do nowych wymagań prawnych. Kobietom prowadzącym działalność gospodarczą pozwoli nie dać się zaskoczyć zmianą stanu prawa tuż przed rozwiązaniem. Natomiast tym, które planują posiadanie dziecka, pozwoli na podjęcie decyzji o wysokości odprowadzanej składki w wybranej przez siebie wysokości, w perspektywie konsekwencji tych decyzji.
Uchwalona 25 września 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została przekazana Prezydentowi do podpisu.