Rozporządzeniem z dnia 10 lutego 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zmienił rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1005 z późn. zm.) – dalej r.s.k.p.d.
Według nowego brzemienia § 10 r.s.k.p.d. szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do r.s.k.p.d., obejmuje:
1) zajęcia w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego określonych w lp. 1 tabeli nr 1, trwające 21 godzin;
2) zajęcia w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w lp. 2–20 tabeli nr 1, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.
Stosownie do zmienionego § 11 r.s.k.p.d. szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć trwa 35 godzin i obejmuje zajęcia realizowane w ciągu 5 lat, z tym że jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkolenia są prowadzone zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia określonymi w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do r.s.k.p.d. Osobie szkolonej, która ukończyła ww. szkolenie kierownik ośrodka szkolenia wystawia zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego.
Ponadto do § 19 r.s.k.p.d. dodano nowe ust. 2a-2e, zgodnie z którymi: „2a. Wojewoda wyznacza co najmniej raz w miesiącu ośrodek szkolenia do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla osób, które uzyskały negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, jeżeli kierownik co najmniej jednego ośrodka szkolenia złożył w danym miesiącu wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego. 2b. Osoba, która nie przystąpiła do testu kwalifikacyjnego albo uzyskała negatywny wynik z tego testu, a ośrodek szkolenia, który przeprowadził kurs kwalifikacyjny, zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, może złożyć wniosek do właściwego wojewody o przystąpienie do testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę. 2c. Osoba, o której mowa w ust. 2b, do wniosku o przystąpienie do testu kwalifikacyjnego załącza świadectwo kwalifikacji zawodowej wypełnione przez kierownika ośrodka szkolenia, który przeprowadził kurs kwalifikacyjny, w zakresie: 1) rodzaju kursu kwalifikacyjnego; 2) danych osoby szkolonej; 3) potwierdzenia ukończonego kursu kwalifikacyjnego. 2d. Wojewoda weryfikuje dane zawarte w świadectwie kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o przystąpienie do testu kwalifikacyjnego, na podstawie dziennika zajęć teoretycznych oraz karty zajęć praktycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia. 2e. W przypadku wyznaczenia przez wojewodę ośrodka szkolenia do przeprowadzania testu kwalifikacyjnego wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej test kwalifikacyjny ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, przy czym każdy ośrodek szkolenia pokrywa taką część kosztu wynagrodzenia członków komisji, która odpowiada liczbie osób zgłoszonych przez ten ośrodek szkolenia do udziału w teście kwalifikacyjnym.”
Omawiane zmiany zaczną obowiązywać 31 marca br. Szkolenie okresowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji realizowane w formie cyklu zajęć kontynuuje się zgodnie z zasadami i tematami określonymi według nowego brzmienia przepisów.