Odpowiedź: osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która w dniu porodu podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje zasiłek macierzyński  przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego. Z kwoty zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego nie potrąca się składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie: stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p., z tytułu porodu przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli ubezpieczona urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje urlop wychowawczy, ale zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., podlega ona dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Stąd też osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia z tytułu urodzenia dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli poród nastąpi w czasie, w którym będzie ona podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 14 ust. 3 u.s.u.s. okres pobierania zasiłku chorobowego uważa się za okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 29 ust. 5 u.ś.p. zasiłek macierzyński przysługuje zleceniobiorcy przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., w zw. z art. 18 ust. 2 i art. 4 pkt 4) u.s.u.s. zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy. Co prawda pobieranie zasiłku macierzyńskiego na mocy art. 6 ust. 1 pkt 19) u.s.u.s. stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru tych składek, ale same składki są w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Dodać należy, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale osoba pobierająca taki zasiłek wraz z członkami rodziny ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy art. 67 ust. 6 u.ś.o.z.

Niezależnie od powyższego należy dodać, że zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński stanowią przychód z innych źródeł, o którym jest mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Za takie przychodu uważa się bowiem m. in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, tj. kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Z art. 31 u.p.d.o.f. wynika, że jeżeli wypłaty zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego dokonuje zakład pracy to na nim spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.