Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Za nowelą wprowadzającą unijny Pakiet Mobilności z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, nie było też głosów wstrzymujących.

 

Poprawki Senatu

Senat opowiedział się m.in za poprawkami przygotowanymi przez resort infrastruktury, które mają na celu - jak argumentował w Izbie Wyższej wiceminister infrastruktury Rafał Weber - "złagodzenie kar nakładanych za złamanie prawa w zakresie transportu drogowego poprzez skoncentrowanie się tylko na tych karach, które wynikają bezpośrednio z wdrożenia Pakietu Mobilności i ograniczenie ich wysokości".

Czytaj w LEX: Szypniewski Michał, Pakiet mobilności >

Izba wyższa poparła też m.in. poprawkę zmierzającą do zmniejszenia liczby miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 do 1/3 tak, by nie nakładać tego obowiązku w nadmiarowy sposób na polskich przewoźników, oraz możliwość wyznaczenia osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

Co zmienia ustawa

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Rozszerzono również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

Czytaj w LEX: Pakiet mobilności - konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników >

Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Ustawa przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

PAP