Od kilku miesięcy pracodawcy będący częścią globalnej grupy kapitałowej mogą się ubiegać o nowe zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców przyjeżdzających do pracy do Unii Europejskiej, tzw. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa albo w skrócie zezwolenie ICT (ICT oznacza intra-company transfer). Istotne jest, że posiadanie takiego zezwolenia pozwala na pracę – pod pewnymi warunkami – w innym państwie Unii niż państwo wydające zezwolenie. Zezwolenia te wynikają z dyrektywy 2014/66/UE*, którą Polska implementowała z prawie dwuletnim opóźnieniem. Polskie przepisy dot. zezwoleń ICT weszły w życie dopiero 12 lutego 2018 r.

ICT nie dla każdego

O zezwolenie na pobyt ICT mogą ubiegać się wyłącznie cudzoziemcy, którzy są zatrudnieni na stanowisku pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub stażysty przez spółkę mającą swoją siedzibę poza UE i należącą do globalnej grupy kapitałowej przedsiębiorstw. Aby uzyskać zezwolenie ICT cudzoziemiec musi się też wykazać odpowiednim nieprzerwanym stażem pracy u swojego dotychczasowego pracodawcy lub w spółce zależnej, tj. w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów – 12 miesięcy, a w przypadku stażystów – 6 miesięcy. Poza powyższym wymogami, cudzoziemiec musi także spełnić inne wymagania ogólne dla uzyskania prawa do pobytu w Polsce, m.in. musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, umowę najmu w Polsce oraz pisemną umowę ze swoim pracodawcą.

 


 

Specjalista na 3 lata, stażysta na rok

W przeciwieństwie do „zwykłych” postępowań o zezwolenie na pobyt, wniosek o udzielenie zezwolenia ICT składa polska jednostka przyjmująca (tj. polska spółka, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę). Takie rozwiązanie bardziej odpowiada specyfice zezwolenia, gdyż można je uzyskać tylko wtedy, gdy cudzoziemiec w momencie składania wniosku przebywa poza terytorium państw członkowskich UE. Okres ważności zezwolenia zależny jest od charakteru pracy, tj. w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów, wydawane jest ono na okres 3 lat, natomiast w przypadku stażystów na okres do 1 roku.

Europa stoi otworem, ale są warunki

Cudzoziemiec posiadający takie zezwolenie na pobyt ICT udzielone w Polsce będzie mógł wykonywać pracę nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w innych krajach UE regulują przepisy lokalne, stąd, przed delegowaniem pracownika do innego kraju warto upewnić się, czy nie mają zastosowanie dodatkowe obowiązki, np. obowiązek zawiadomienia odpowiedniego urzędu czy zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia (np. w innych krajach UE może mieć zastosowanie wyższe wynagrodzenie minimalne).

Czytaj też: Już 0,5 mln cudzoziemców pracuje na nasze emerytury >

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami cudzoziemcy posiadający zezwolenie ICT wydane przez inny niż Polska kraj UE będą mogli podejmować pracę również w Polsce bez konieczności uzyskiwania zupełnie odrębnego zezwolenia wydanego przez polski urząd. Dotyczyć to będzie jedynie sytuacji, kiedy cudzoziemiec przyjedzie do Polski do pracy na okres nieprzekraczający 90 dni w okresie liczącym 180 dni. Warunkiem legalności pracy w Polsce jest wysłanie zawiadomienia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zawierającego podstawowe informacje dotyczące pracy wykonywanej w Polsce, m.in. stanowisko, planowany okres pobytu w Polsce. Natomiast jeżeli pracownik miałby pozostać w Polsce dłużej niż 90 dni, to konieczne będzie uzyskanie dla niego polskiego zezwolenia na pobyt.

adwokat Karolina Schiffter
Partner w kancelarii Raczkowski Paruch

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Zatrudnienie cudzoziemca >

Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i opodatkowanie cudzoziemców >

Wykonywanie pracy za granicą a bhp >

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r. >

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.