Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.t. przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:

  1. 25 kg - przy pracy stałej,
  2. 42 kg - przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg.
Według § 18 r.b.h.p.t. przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

  1. dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
  2. odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów należy zapewnić, aby pracownicy:

  1. władali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,
  2. znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,
  3. używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

Zobacz także: Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania>>

Zobacz także: Lekarz w zaświadczeniu nie określi norm dźwigania w pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.