Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2023 r. oraz w okresie I-XII 2023 r.”. ZUS poinformował w niej, że łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2023 r. wyniosła 47 576 tys. zł, a w okresie I-XII 2023 r. – 176 953,3 tys. zł.

Czytaj również: Rząd przyjął kierunek i plan prac nad opłacaniem zasiłku chorobowego przez ZUS>>

ZUS kontrolował prawidłowość wykorzystania L4

Z danych opublikowanych przez Zakład wynika, że . w IV kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 124,3 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-XII br. - 461,2 tys. kontroli). W konsekwencji wydanych zostało 8,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-XII br. - 28,9 tys. decyzji). Natomiast kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kwartale 2023 r. osiągnęła 9 860,7 tys. zł (w okresie I-XII br. - 29 273,8 tys. zł).

Jak przypomina ZUS, na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 870), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ww. ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 37 715,2 tys. zł, a dotyczyło to 24,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-XII 2023 r. wypłaty zostały obniżone o 147 677,2 tys. zł – (96,5  tys. osób).