Czy zasilenie funduszu socjalnego z zysku zwalania z naliczeń odpisów?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: ustawodawca przewidział, że zwiększenie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dodatkową formę dofinansowania tego funduszu. Oznacza to, że zwiększenia takiego dokonuje się obok odpisów podstawowych, a nie zamiast nich.

Uzasadnienie: na mocy art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111) - dalej u.z.f.ś.s. - fundusz ten tworzy się z odpisów podstawowych i zwiększeń, o których mowa w tym przepisie. W myśl z kolei art. 7 ust. 4 u.z.f.ś.s. przedsiębiorcy mogą dodatkowo zwiększać środki ZFŚS z zysku netto do podziału, a spółdzielnie - z nadwyżki bilansowej. Przekazanie takich środków stanowi dodatkowe zasilenie kasy funduszu. Tym samym nie zwalnia ono z naliczania odpisów. Omawianego zwiększenia dokonuje się obok odpisów podstawowych, a nie zamiast nich.

Polecamy: Do 31 grudnia można dokonać korekty odpisu na ZFŚS

Przekazywanie części zysku na ZFŚS jest jednak ekonomicznym bezsensem. Skoro jest to zysk netto do podziału, to mamy do czynienia z zyskiem po potrąceniu podatku dochodowego. Tym samym wszelkie wydatki z zysku netto nie mogą stanowić kosztu uzyskania, a w konsekwencji pracodawca będzie musiał zapłacić od nich podatek dochodowy.

Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie procedury opisanej w art. 4 u.z.f.ś.s., zgodnie z którym u pracodawców tworzących ZFŚS z uwagi na zatrudnianie co najmniej 20 pracowników układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz. Może również postanawiać, że nie będzie on tworzony. U pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w powyższych sprawach, może zawierać regulamin wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub nietworzenia tego funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Odpisy ustalone na podstawie art. 4 u.z.f.ś.s. obciążają koszty pracodawcy - zob. art. 6 ust. 1 u.z.f.ś.s.), a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodów - zob. art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) lub art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.).