W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź przygotowania przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektu rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Projektowane przepisy mają zostać przyjęte przez rząd w III kwartale br.

Czytaj również: WSA: Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie musi być singlem>>
 

Jak twierdzą jego autorzy, projekt jest realizacją upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. - Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przyjęła Rada Ministrów, a następnie przekazała Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła w ustalonym terminie wysokości kwot, o których mowa powyżej. W związku z tym, Rada Ministrów, do dnia 15 sierpnia danego roku, ustala te kwoty, w drodze rozporządzenia, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego – czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Sprawdź w LEX: Czy przysługuje prawo do zasiłku dla opiekuna osobie, która pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy? >

Rozporządzenie ma określić wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Za przygotowanie przepisów odpowiada Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Sprawdź w LEX: Czy matce należy się świadczenie rodzicielskie na córkę, jeśli jednocześnie pobiera świadczenie pielęgnacyjne na syna? >