Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało na swojej stronie internetowej, że 21 lipca 2022 r. zwróciło się do Marleny Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej z wnioskiem o to, aby zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Obecnie świadczenie to wynosi jedynie 4 tys. zł.

Jak podkreślają związkowcy, od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy nie został ani razu zwaloryzowany i przez ostatnie jedenaście lat, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, pozostaje na niezmienionym.

Czytaj również: Kto poniósł koszty pogrzebu, może dostać z ZUS zasiłek pogrzebowy>>

Sprawdź też: Uwzględnienie zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu należnego odszkodowania >>>

Szczegółowe analizy trwają

- Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością dokonania pochówku. Istnienie zasiłku pogrzebowego nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578) – podkreśliła Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej w przekazanej OPZZ 25 lipca 2022 r. odpowiedzi.

Czytaj więcej: Zasiłek pogrzebowy - komentarz praktyczny >>>

Jednocześnie poinformowała, że obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego.