Problem wysokości zasiłku pogrzebowego poruszyła w interpelacji poselskiej (nr 36209) posłanka Urszula Nowogórska. Jak zaznacza, obecnie średni koszt pochowania zmarłego, rozpoczyna się od kwoty 7 tys. zł. - Godny pochówek wymaga zorganizowania wielu elementów, z których każdy jest finansowym wysiłkiem, nie tylko dla osoby mniej zamożnej. Na ten moment, kwota świadczeń wypłacana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie zapewnia możliwości wyprawienia nawet skromnego pogrzebu – pisze posłanka. Do jej biura poselskiego zgłosiła się osoba z prośbą o wystosowanie interpelacji w tej sprawie.

Czytaj również: Kto poniósł koszty pogrzebu, może dostać z ZUS zasiłek pogrzebowy>>

Sprawdź w LEX: Uwzględnienie zasiłku pogrzebowego przy ustalaniu należnego odszkodowania >>>

Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? 

Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi teraz 4 tys. zł na mocy art. 80 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązuje od 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie w stałej kwocie, niezależnie od poniesionych kosztów faktycznych.

Czytaj w LEX: Zasiłek pogrzebowy - komentarz praktyczny >>>

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy w sprawie możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego.Tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – zaznaczył wiceminister Szwed.

Sprawdź w LEX: O separacji w kontekście prawa do zasiłku pogrzebowego. Glosa do uchwały SN I UZP 8/11 >>>

 


Dla kogo zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej - jeśli pokryli koszty pogrzebu.

Za członków rodziny, którzy mogą otrzymać zasiłek uznaje się:

 • małżonków (wdowę i wdowca), także pozostających w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 


Kiedy można otrzymać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • jest ubezpieczona w ZUS,
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (lub po śmierci członka rodziny osób wymienionych wyżej),
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (lub śmierci członka rodziny tej osoby),
 • pobierała rentę socjalną (lub śmierci członka rodziny tej osoby),
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub śmierci członka rodziny tej osoby) ,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub śmierci członka rodziny tej osoby).

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeśli koszt pogrzebu ponosi kilka osób lub podmiotów, zasiłek pogrzebowy jest dzielony na nie, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pochówku. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, za pogrzeb której ponosimy koszty. Jeśli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych, należy złożyć dokumenty w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu i dołączyć dokumenty potwierdzające przyczynę opóźnienia np. zaświadczenie policji lub prokuratury lub inne urzędowe dokumenty.