Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Czytaj też: W 2019 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS >

 

Ważne!
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł, podstawa wymiaru składek ZUS wyniesie więc 2665,80 zł.

Kto zapłaci?

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:
1.    osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,
2.    twórcy i artyści,
3.    osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4.    wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5.    osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na 2018 rok

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców nie może być niższa od kwoty:
- 520,36 zł  (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
- 213,26 zł  (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,
- 65,31 zł  (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe,

Nie znamy jeszcze składki zdrowotnej na 2018 rok – poznamy ją dopiero w drugiej połowie stycznia. Wysokość składki zdrowotnej wyliczana jest bowiem odrębnie i zależy od innego wskaźnika. Szacunki wskazują jednak, że po jej uwzględnieniu, w 2018 roku składki ZUS dla przedsiębiorców wyniosą łącznie ok. 1220 zł.
Aktualizacja ws. składki zdrowotnej: znamy już jej wysokość. Więcej informacji >>

Ważne!
Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się numery kont, na które trzeba wpłacać składki. Więcej na ten temat >>

Składki w powyższej wysokości będzie trzeba opłacać począwszy od lutego (za styczeń). Natomiast w styczniu przypada termin płatności składek za grudzień 2017 roku, a wówczas podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2557,8 zł, w związku z czym za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców nie mogła być niższa od kwoty:
- 499,28 zł   (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,
- 204,62 zł  (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,
- 62,67 zł   (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie, zobowiązany jest dokonać płatności do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku odprowadzania składki za siebie i osobę współpracującą - do 15 dnia następnego miesiąca.

Co ze składką wypadkową?

Zgodnie z ustawą wypadkową, o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Samodzielnie wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy ustalają pozostali płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:
– co najmniej 10 ubezpieczonych i  nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
– nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Czytaj również: Wyższe składki ZUS dla nowych firm >>

FGŚP, FEP i FP

Pracodawcy, którzy mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłacają ją w wysokości 0,10 proc. podstawy wymiaru.

Płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133.290 zł.