Czy należy wypłacić odprawę rentową w przypadku, gdy pracownik zmarł w dniu 2 grudnia 2007 r., a umowa o pracę została rozwiązana z dniem 19 listopada 2007 r. po wyczerpaniu zasiłku chorobowego i przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 20 listopada 2007 r.? Czy w takim przypadku odprawę należy wypłacić rodzinie?
Nadmieniam, że dokumenty do renty składane były w trakcie trwania stosunku pracy.

Tak, w przedstawionym przypadku pracownik nabył prawo do odprawy rentowej.


Zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p., pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jak wynika z tego przepisu, prawo do odprawy emerytalnej jest ściśle związane z ustaniem stosunku pracy i pracownik uzyskuje je dopiero z dniem przejścia na emeryturę. Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej także jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999, nr 8, poz. 267).
Skoro w przedmiotowym przypadku umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem w dniu 19 listopada i rozwiązanie to nastąpiło w związku z przejściem pracownika na rentę, to w dniu rozwiązania umowy o pracę nabył on prawo do przedmiotowej odprawy.
Jak wynika z art. 631 § 2 k.p., prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
Jeśli pracownik, o którym mowa w treści pytania, pozostawał w związku małżeńskim lub pozostawił inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, należy wypłacić im odprawę, do której pracownik nabył prawo przed śmiercią. Jeśli takich osób nie ma, prawo do odprawy wejdzie do spadku.