Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1547 z późn. zm.), osoby wchodzące w skład komisji wyborczych, o których mowa w art. 10 ust. 2, wybory przeprowadzają:
1) terytorialne (wojewódzkie, powiatowe i gminne) komisje wyborcze;
2) obwodowe komisje wyborcze, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.
Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu zadań tych komisji na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Powyższe stosuje się odpowiednio do komisarzy wyborczych.
Definicja wypadku
Definicja wypadku „ członka komisji” znajduje się w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.) – dalej u.z.w.
Zgodnie z art. 2 u.z.w. za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się
• zdarzenie nagłe
• wywołane przyczyną zewnętrzną,
• powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum.
W u.z.w. określono między innymi:
• rodzaje świadczeń z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
• zasady przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady wypłaty świadczeń;
• zasady finansowania świadczeń.
Ustawa nie określa postępowania czy procedury ustalania okoliczności wypadku
Powiadomienie o wypadku
O zaistnieniu wypadku – wskazane jest niezwłoczne zawiadomić właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy u.z.w. nie obligują Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku.
Właściwe udokumentowanie wypadku
Zgodnie z art. 11 u.z.w. osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. W tej sytuacji wykazanie jest udokumentowanie zaistnienia wypadku oraz jego skutków. Niezbędne jest zatem podjęcie starania o stworzenie lub pozyskanie dokumentów w szczególności:
• oświadczenia poszkodowanego o okolicznościach i przyczynach wypadku, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
• informacji od świadka lub świadków wypadku,
• dokumentacji lekarskiej opisującej doznane obrażenia i przebieg leczenia oraz ustalenia uszczerbku na zdrowiu,
• dowodów umożliwiających dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie rodzaju i skutku wypadku,
• dowodów dotyczących wypadku zebranych przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały takie zostały zebrane i mogą być udostępnione,
• zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
Wniosek w imieniu uprawnionego może zgłosić również jego pełnomocnik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydaje decyzję w sprawie świadczeń przewidzianych w u.z.w.
Świadczenia
Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, o których mowa przysługuje:
• renta z tytułu niezdolności do pracy;
• jednorazowe odszkodowanie;
• świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
Osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby poszkodowanej wskutek wypadku lub choroby zawodowej albo osoby pobierającej rentę na podstawie u.z.w., przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Odwołanie
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).