Pracownik wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, w związku z czym stosunek pracy ustał 31 marca 2011 r. Jednakże na okres jednego miesiąca, tj. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r. podpisał z pracodawcą umowę o pracę na czas określony (jest to 3 z kolei umowa).
Czy pracodawca:
- powinien wystawić jedno świadectwo pracy,
- czy może wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop jednorazowo 30 kwietnia 2011 r.?
Jak powinna zostać sformułowana treść świadectwa pracy (stosunek pracy ustał z powodu wygaśnięcia, czy może rozwiązania 31 marca 2011 r., a następnie wygaśnięcia 30 kwietnia 2011 r.)?

Pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
Istnieje możliwość uniknięcia wypłaty ekwiwalentu po rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony i postanowienia o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie trwania kolejnego stosunku pracy.
Jako podstawę i tryb rozwiązania stosunku pracy należy podać w pierwszym przypadku art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., oraz wskazać, że stroną składającą oświadczenie o wypowiedzeniu był pracownik. W przypadku kolejnej umowy w świadectwie pracy będzie należało wskazać jako tryb podstawę rozwiązania stosunku pracy art. 30 § 1 pkt 4 k.p.

Obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nakłada na pracodawcę art. 97 k.p. Od dnia 21 marca 2011 r. regulacja ta uległa zmianie. W celu uniknięcia zbędnych formalizmów ustawodawca przewidział, że jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia a podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 k.p.).
W takiej sytuacji świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu 24 miesięcy, a jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o prace nawiązanej przez upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pacy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jednak jak widać, regulacja ta dotyczy jedynie przypadków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Nie dotyczy natomiast przypadku zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, pomimo zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy pracodawca będzie miał obowiązek wydania mu świadectwa pracy. W praktyce zmiana przepisu, która miała zmierzać do uniknięcia zbędnych formalizmów spowodowała, że w niektórych przypadkach sytuacja pracodawców uległa pogorszeniu – przed dniem 21 marca 2011 r. pracodawca miałby bowiem możliwość skorzystania z regulacji art. 97 § 11 k.p. w ówczesnym brzmieniu, zgodnie z którą w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o prace bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.
Pracodawca nie będzie natomiast miał obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Art. 171 § 3 k.p. przewiduje bowiem nadal, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171 § 1 k.p., w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Jeśli pracownik nie wykorzysta tego urlopu w czasie trwania kolejnego stosunku pracy, obowiązek wypłaty ekwiwalentu powstanie po jego zakończeniu.
Z uwagi na to, że jak wskazano powyżej, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas nie określony w przedstawionym przypadku zajdzie konieczność wystawienia świadectwa pracy, jako tryb i podstawę rozwiązania stosunku pracy należy w tym wypadku podać art. 30 § 1 pkt 2 k.p. oraz wskazać, że stroną składającą oświadczenie o wypowiedzeniu był pracownik.
W przypadku kolejnej umowy w świadectwie pracy będzie należało wskazać jako tryb podstawę rozwiązania stosunku pracy art. 30 § 1 pkt 4 k.p.