Powyższe oznacza, że zleceniobiorca może otrzymać od zleceniodawcy świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (np. odzież roboczą, środki higieny osobistej) ekwiwalenty za te świadczenia, czy też ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego. Tego rodzaju świadczenia stanowią dla zleceniobiorcy przychód z tytułu umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), w której odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie – co wynika z art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 oraz art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., stanowi zaś podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy.
Na mocy § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) – dalej r.p.w.s., wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne. Z literalnego brzmienia § 1 oraz § 5 r.p.w.s., w brzmieniu obowiązującym przed 1 sierpnia 2010 r., wynikało jednak, że przepisów r.p.w.s., w tym § 2 ust. 1 pkt 6), nie stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców. Ten stan rzeczy zmienił jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r., P 16/09 (Dz. U. Nr 31, poz. 167).
W wyżej wymienionym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 2 ust. 1 pkt 6) r.p.w.s., przez to, że nie dotyczy zleceniobiorców wykonujących pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w zakresie wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, jest niezgody z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis § 2 ust. 1 pkt 6) r.p.w.s., traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.