W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Czytaj w LEX: Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach >

Art. 94(6) Kodeksu pracy stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

  1. okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
  2. możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
  3. zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

Informacja przekazywana pracownikowi powinna być konkretna i zindywidualizowana.

Zobacz w LEX: Termin wydania świadectwa pracy w przypadku ustania stosunku pracy w dniu wolnym od pracy >

 

Wzór świadectwa pracy

Od 29 czerwca 2019 r. w świadectwie pracy nie ma już miejsca na imiona rodziców. Z kolei od dnia 7 września 2019 r. z art. 97 § 2(1) Kodeksu pracy wynika, że pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Edytowalny wzór świadectwa pracy, obowiązujący w 2021 roku, jest dostępny w LEX Kadry >

Pracodawca ma obowiązek zniszczenia poprzednio wydanego pracownikowi świadectwa pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści w razie wydania pracownikowi nowego dokumentu.

Zobacz procedurę w LEX: Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy >

Kodu QR na świadectwie pracy jednak nie będzie

Jakiś czas temu pojawiły się zapowiedzi, że każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy miała zostać wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Miało to służyć realizacji celów projektowanej ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a więc np. osobom z dysfunkcją wzroku. Jednak w trakcie prac nad projektem postanowiono, że pomocniczy wzór świadectwa pracy nie będzie zawierał kodów QR, a to z uwagi na różną liczbę stron wydawanego świadectwa pracy – zależną od ilości informacji koniecznych do zamieszczenia w tym świadectwie w odniesieniu do konkretnego pracownika.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Dokumentacja pracownicza w praktyce – jakie błędy popełniają pracodawcy i jak ich unikać? - szkolenie online >

Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia >