Matka niepełnosprawnej córki wystąpiła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z powodu opieki nad dzieckiem. Zdaniem organu świadczenie nie przysługiwało wnioskodawczyni. Organ ustalił, iż jest ona współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Matka dziecka wyjaśniła, iż samo opłacanie składki KRUS nie oznacza, że jest ona właścicielką gospodarstwa rolnego. Wskazała, iż to jej mąż jest właścicielem gospodarstwa, natomiast ona w nim nie pracuje.

WSA analizując sprawę zauważył, iż matka przed wystąpieniem o świadczenie pielęgnacyjne nie była zatrudniona ani nie wykonywała innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w związku z tym z zatrudnienia nie mogła zrezygnować.

Natomiast będąc żoną rolnika objęta była ubezpieczeniem społecznym w KRUS i w związku z tym słusznie uznał organ rozpatrujący sprawę wcześniej, iż nie spełniała warunków do przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego. Objęcie ubezpieczeniem jest możliwe tylko w sytuacji gdy wnioskodawczyni pracowała w gospodarstwie rolnika albo w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem. Nie ma przy tym znaczenia, iż matka dziecka nie była właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego – podkreślił WSA.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 6 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 910/13.