Odpowiedź: wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownica powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego. 

Uzasadnienie: na mocy art. 163 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ma obowiązek na wniosek pracownicy udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jeżeli więc pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu, pracodawca jest obowiązany taki wniosek uwzględnić.

Natomiast zgodnie z art. 1867 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik nie wykonuje pracy. Zatem w przypadku, gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu.