Zmiany dotyczą również m. in. art. 168 kodeksu pracy, który reguluje kwestie udzielania pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu, niewykorzystany w terminie urlop z poprzedniego roku kalendarzowego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2012 r. termin udzielenia zaległego urlopu został wydłużony o dwa kwartały. Zgodnie z nowym art. 168 kodeksu pracy pracodawca będzie miał obowiązek udzielić swojemu pracownikowi zaległego urlopu z poprzedniego roku najpóźniej do 30 września następnego roku. Ustawa deregulacyjna łagodząca m. in. obowiązki pracodawców w kwestii udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego nie zawiera przepisów przejściowych.

Powstało więc pytanie, w jakim terminie pracodawcy powinni nakazać pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu za 2011 r. Czy do końca I kwartału, zgodnie z jeszcze obowiązującym art. 168 k.p., czy też do końca II kwartału – zgodnie z art. 168 k.p. po zmianie?

Według Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nie zawiera przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po 31 grudnia 2011 r. art. 168 kodeksu pracy w obecnym jeszcze brzmieniu. W związku z tym należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 roku. PIP podkreśla jednak, że wiążącej interpretacji powyższego przepisu może dokonać wyłącznie sąd.

Podobną opinię wydało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: począwszy od 1 stycznia 2012 r. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 – należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Ponadto, w świetle zasad wynikających z kodeksu pracy, urlopem zaległym na dzień 1 stycznia 2012 r. będzie urlop, do którego pracownik nabył prawo w 2011 r. i nie miał możliwości wykorzystać go w tym roku kalendarzowym.

Ze względu na to, że ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nie zawiera przepisów przejściowych – Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyraża pogląd, iż do urlopu zaległego z 2011 r. należy stosować przepisy art. 168 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.