W Dzienniku Ustaw z 25 lutego 2020 roku ogłoszona została ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 353). Przewiduje ona, że w 2021 r. waloryzacja od dnia 1 marca będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku rząd prognozował, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki w wysokości 50 zł. W lutym jednak wskaźnik ogłoszony przez GUS okazał się wyższy i wyniósł 104,24 proc. Oznacza to wyższą waloryzację niż początkowo zakładano. Zgodnie więc ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS, od 1 marca najniższa emerytura i renta wzrośnie o 50,88 zł.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


Jakie będą podwyżki świadczeń w 2021 r.?

Opublikowana nowela przewiduje także, że najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, a do 937,50 zł - najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł, a w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

Podwyższenie zaś świadczeń przedemerytalnych polegać będzie na dodaniu do świadczenia przedemerytalnego kwoty 50 zł.

Do 2450 zł podwyższona zostanie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Do 1750 zł podwyższono miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, zostanie natomiast podwyższona do 630,50 zł.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2021 r.