Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Lokalizacja pomieszczeń pracy w sąsiedztwie stacji transformatorowych może wzbudzać u pracowników wątpliwości, czy przebywanie w nich jest bezpieczne ze względu na wytwarzane przez urządzenia pole elektromagnetyczne. Z badań wynika, że wielkość indukcji magnetycznej w pomieszczeniach sąsiadujących ze stacjami transformatorowymi, zależy od sposobu prowadzenia kabli czy szyn prądowych i może dochodzić w pobliżu ścian do ok. 30 µT. Najczęściej indukcja magnetyczna nie przekracza kilku µT (mikrotesli) i jest wielokrotnie mniejsza od wartości dopuszczalnych dla narażenia zawodowego (strefa bezpieczna). Pole elektryczne jest ekranowane przez ściany budynku i w pomieszczeniach sąsiadujących ze stacjami transformatorowymi jego natężenie nie jest podwyższone w stosunku do wartości występujących w typowych pomieszczeniach biurowych czy mieszkalnych.

Zobacz także: Z jaką częstotliwością należy dokonywać pomiarów pola elektromagnetycznego?>>

Zasady oceny warunków ekspozycji przy źródłach pól elektromagnetycznych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) – dalej r.n.d.s. Załącznik nr 2 do r.n.d.s. podpunkt E "Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz—300 GHz" przewiduje, iż bezpieczeństwo i higiena pracy w przypadku występowania wokół źródła pól elektromagnetycznych wymaga wyznaczenia tzw. stref ochronnych. W polach stref ochronnych mogą przebywać jedynie pracownicy zatrudnieni przy źródłach pól po przejściu specjalistycznego przeszkolenia i poddaniu się badaniom lekarskim, potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do ekspozycji

Zobacz także: Czy osoby pracujące przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne powinny posiadać kwalifikacje energetyczne?>>

Odnośnie do przebywania pracowników w polach stref ochronnych ustalono następujące zasady:
- strefa niebezpieczna to obszar, w którym nie wolno przebywać (jedynie w specjalnych kombinezonach ekranujących ograniczających narażenie);
- strefa zagrożenia to obszar, w którym pracownicy mogą przebywać przez czas krótszy od 8 godzin na dobę, tak aby przebywanie w polach występujących na stanowisku pracownika oraz specyfika pracy źródła pola i jego obsługi nie spowodowały przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika ekspozycji;
- strefa pośrednia to obszar, w którym przebywanie pracowników nie podlega ograniczeniom w ramach całej 8-godzinnej zmiany roboczej.
Obszar poza ww. strefami ochronnymi, w którym bez ograniczeń mogą przebywać zarówno pracownicy, jak i ludność to tzw. strefa bezpieczna.
Ekspozycja pracowników w polach stref ochronnych nazywana jest ekspozycją zawodową. Ekspozycja pracowników w polach strefy bezpiecznej nazywana jest ekspozycją pozazawodową.
Źródła pól elektromagnetycznych są zidentyfikowane i oznakowane znakami ostrzegawczymi stref ochronnych i źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które określa Polska Norma PN – T - 06260:1974 źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

Zobacz także: Jakie wymagania musi spełnić zakład pracy, w którym wprowadzono do użytkowania laser?>>

Zobacz także: Wymagania bhp dla serwerowni stanowiącej jedno pomieszczenie z biurem obsługi serwerowni>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.