Dodatkowy urlop macierzyński będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części - bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten będzie płatny w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wprowadzone rozwiązanie będzie stosowane odpowiednio do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub w zależności od masy urodzeniowej dziecka.

 

Wcześniak w szpitalu - zasiłek macierzyński czy opiekuńczy>>

 

Urlop na wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownicę albo pracownika – ojca wychowującego dziecko w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z tego urlopu.

 

Do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą stosowane odpowiednio przepisy ochronne związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich, a mianowicie ochrony dla pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz zakazu prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz skorzystania z takiego urlopu. Projektowane rozwiązania zostaną wprowadzone także w pragmatykach służbowych.

Czytaj też w LEX: Terminy w prawie pracy - urlop macierzyński, wychowawczy, wypoczynkowy >

 

Kto będzie uprawniony do urlopu?

Uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą pracownicy - rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g, pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28 tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000g oraz pracownicy – rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36 tygodnia ciąży, ale spełniający określone warunki.

Dla pracowników – rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie. Kolejną grupą uprawnioną do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą pracownicy - rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28 tygodnia ciąży a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000g w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie. Natomiast pracownicy – rodzice, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36 tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5 – go dnia od dnia porodu do upływu 8-go tygodnia po porodzie, dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8 tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5-go do 28-go dnia po porodzie.

Czytaj też w LEX: Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego >

 

Świadczenie rodzicielskie

Zmiany obejmą też ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Świadczenie rodzicielskie jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego, z którego mogą skorzystać osoby nieubezpieczone, niezatrudnione. W związku z powyższym, mając na uwadze wprowadzane projektem ustawy zmiany do Kodeksu pracy polegające na wprowadzeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, za który będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, zasadnym jest aby analogiczne zmiany zostały również wprowadzone przy przyznawaniu świadczenia rodzicielskiego. Zgodnie z dodawanymi w art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczenia rodzicielskiego zostanie wydłużone odpowiednio o te same okresy wskazane w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy. Natomiast ustalenie prawa do wydłużenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, na analogicznych zasadach jak w Kodeksie pracy będzie następować jednorazowo na wniosek osoby uprawnionej. Dokumentem potwierdzającym prawo do wydłużanego świadczenia rodzicielskiego będzie zaświadczenie wydawane przez szpital.

Czytaj też w LEX: Składanie wniosku i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego na przykładach >