Dotychczasowa regulacja

Obecnie do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który uzyskał:
•    uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
•    imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Zmiany od 10 sierpnia

Po 10 sierpnia przepisy zostaną zaostrzone. Operatorzy wózków będą musieli posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Od tej zasady dopuszczono jednak trzy wyjątki dotyczące operatorów wózków jezdniowych innych niż podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Pracodawca będzie mógł dopuścić do pracy osobę, która:
•    posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
•    posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
•    posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Termin ważności dotychczas wydanych uprawnień

Przepisy przewidują przedłużenie ważności imiennych zezwoleń wydanych do tej pory na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Pozostałe wątpliwości

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawia się problem, czy pracodawca będzie mógł dopuścić do pracy osoby, które już pracują na stanowisku operatora wózka, ale nie spełniają nowych wymagań. Natomiast w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników kwestią problematyczną może okazać się weryfikacja zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje pracownika. Nowa regulacja prawna wprowadzi również nowe obowiązki pracodawcy wobec operatora wózka w związku z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Wszystkie te zagadnienia, a także inne wątpliwości zostaną wyjaśnione podczas szkolenia on-line poświęconego uprawnieniom do kierowania wózkami jezdniowymi. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10.00 i jest bezpłatne dla użytkowników posiadających program LEX dedykowany dla działów BHP, Kadr oraz HR. Zapraszamy do zapisów >>
 

Adriana Surwiło