Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

W związku z planowanymi zmianami w umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r.:

Jak prawidłowo określić w umowie zlecenia kwotę, liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi w danym miesiącu oraz ramy czasowe wykonania zlecenia lub świadczenia usługi?

Zleceniodawca powinien określić kwotę tak aby po przeliczeniu na godziny, wynagrodzenie nie było niższe niż 13 zł/h. Jeśli umowa zlecenia zostanie zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc to wynagrodzenie obejmujące wysokość minimalnej stawki godzinowej powinno być płatne co najmniej raz w miesiącu. Co do innych postanowień należy stosować zasadę swobody umów. Określenie wzorcowych postanowień będzie trudne, bowiem zostało przedstawionych zbyt mało informacji dotyczących konkretnego zlecenia. Jako przykład można podać np. „Zleceniobiorca wykonuje zlecenie przez minimalnie 20 godzin tygodniowo. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13 zł/h za każdą godzinę wykonania zlecenia potwierdzoną w sposób uregulowany w niniejszej umowie”.

Jak prawidłowo określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi przez zleceniobiorcę?

Leży to w gestii zleceniodawcy, może to być wysyłanie informacji drogą elektroniczną w określonych dniach, przed terminem wypłaty wynagrodzenia np. „Zleceniobiorca ma obowiązek najpóźniej do końca dnia ostatniego dnia miesiąca wysłać zleceniodawcy zestawienie godzin wykonania zlecenia, na podstawie której zleceniodawca obliczy wysokość przysługującego zleceniobiorcy wynagrodzenia”. 

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach. Najważniejsze pytania i odpowiedzi
Agata Kamińska, Joanna Lesińska, Katarzyna Pietruszyńska, Anna Sokołowska, Barbara Tomaszewska, Paulina Zawadzka-Filipczyk
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Czy w umowie zlecenia powinny być zawarte zapisy dotyczące zobowiązania zleceniobiorcy do wykonania badań lekarskich i szkolenia bhp?

Z przepisów nie wynika taki obowiązek, zleceniobiorca nie pozostaje w stosunku pracy.

Czy umowa zlecenia powinna zawierać klauzulę o możliwości powierzenia wykonywania czynności zleconych innej osobie za zgodą zleceniodawcy?

Jeśli zleceniodawca chciałby zezwolić zleceniobiorcy na powierzenie wykonania czynności zleconych innej osobie, to tak.

Czy od zleceniobiorcy należy pobrać oświadczenie, że przedstawiony przez niego rachunek bankowy jest jego rachunkiem własnym osobistym, albo do którego zleceniobiorca ma dostęp?

Zleceniobiorca powinien, w ustalony wewnętrznie pomiędzy stronami sposób przekazać zleceniodawcy, numer rachunku bankowego, na który ma być przelewane wynagrodzenie.

Zobacz: Student może wykonywać umowę zlecenia nawet w porze nocnej

Uzasadnienie: zgodnie z zasadą swobody umów obowiązującą w art. 3531 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) - dalej k.c.  strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Należy mieć jednak na uwadze przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) – u.m.w.p. zmienionej postanowieniami ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), które to zmiany (m.in. dodanie art. 8a-8f), mające znaczenia dla zadanych pytań, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 u.m.w.p. w przypadku umów zlecenia i świadczenia usług wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie natomiast z ust. 6 w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Co oznacza, że kwota przewyższająca kwotę minimalną może być wypłacana w innych okresach.

Stosownie natomiast do art. 8b u.m.w.p., strony umowy zlecenia lub o świadczenie usług są zobowiązane do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.