Czy na pracę w godzinach nocnych można zatrudnić studenta na umowę zlecenia?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: umowa zlecenie może być wykonywana w godzinach nocnych i w tym zakresie nie ma ograniczeń odnoszących się do studentów, natomiast strony muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów BHP.

Czy wiesz jakie mogą być skutki oskładkowania umów zleceń?

Uzasadnienie: umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie mają do niej zastosowania przepisy prawa pracy -zgodnie bowiem z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) - dalej k.c., zawierając umowę zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług, na podstawie art. 750 k.c., stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, choć nie są one umowami zlecenia w ścisłym znaczeniu.

Co do zasady to strony umowy (zleceniobiorca i zleceniodawca decydują kiedy i w jakich warunkach ta praca ma być wykonywana. Do tej umowy nie stosujemy też przepisów prawa pracy o czasie pracy.

Zleceniobiorca i Zleceniodawca musza jednak przestrzegać miedzy innymi przepisów BHP .

W opisywanym przypadku nie ma też znaczenia, że to student  ma wykonywać zlecone czynności w nocy, gdyż obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych szczególnych norm odnoszących się do tych podmiotów i nie nakazują szczególnego traktowania studentów jako szczególnej grupy. Natomiast autorka zawraca uwagę na fakt, że obie strony musza przestrzegać przepisów BHP, a te mają przełożenie na czas pracy. Chodzi o to, aby osoba podejmująca prace zlecone na noc miała możliwość odpoczynku, gdyż nadmierne zmęczenie może w konsekwencji stać się przyczyną wypadku przy pracy. Dlatego byłoby wskazane zawrzeć w umowie taki zapis, który wskazywałby na obowiązek studenta (zleceniobiorcy) takiego organizowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia  pracy aby jednak pomiędzy rozpoczęciem wykonywania czynności na zlecenie, a zakończeniem zajęć np. na uczelni miał możliwość regeneracji.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Czy dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie?

Jak poprawnie sformułować umowę zlecenia?

Jak należy opodatkować umowę zlecenia w przypadku, gdy kwota brutto umowy zlecenia to 120,00 zł?