Sprawa dotyczy pracowników Uber Eats, czyli kurierów dowożących jedzenie zamawiane przez aplikację internetową. Są nimi głównie obywatele Indii ze statusem studentów. Z ich usług korzystają przede wszystkim lokale gastronomiczne nie dysponujące własnym transportem.

Tematem zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił m.in. do Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka o rozważenie kontroli warunków pracy kurierskiej w systemie Uber Eats.

 


Problem z kontrolowaniem

PIP zwraca uwagę, że UBER Eats nie jest podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w Polsce. Tę prowadzi firma Uber Poland sp. z o.o., której właścicielami są dwa podmioty zarejestrowane w Holandii.

Z informacji inspekcji wynika, że Uber Poland sp. z o.o. zatrudnia 20 obywateli polskich, wykonujących prace administracyjno-biurowe. Nie zatrudnia natomiast kurierów i nie zajmuje się rozwożeniem żywności czy przewozem osób.  Jej działalność polega głównie na obsłudze aplikacji internetowych, umożliwiających przewozy osób czy jedzenia.

 

- Kurierzy rozwożący jedzenie w Polsce formalnie prowadzą działalność gospodarczą lub też wykonują tzw. działalność nieewidencjonowaną - z uwagi na to, że ich przychód nie przekracza 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie są więc przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Mogą powierzać pracę zarobkową innym osobom. Zatem mogą być zleceniodawcami innych kurierów - wskazuje Inspekcja.

Czytaj w LEX: Zakres stosowania ustawy - Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej przedsiębiorcy >

PIP podkreśla, że firmy oferujące pracę cudzoziemcom, wykorzystując aplikacje internetowe, zawierają z nimi jedynie umowy dotyczące wypożyczenia sprzętu i udostępnienia aplikacji, ale nie jest to równoznaczne z zatrudnieniem cudzoziemca w danym podmiocie.

Czytaj w LEX:

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE - zezwolenie na pracę sezonową >

- Skomplikowany (zwłaszcza dla cudzoziemców) system rozliczeń finansowych, wynikający ze wspomnianych umów, prowadzi często do sytuacji, że osoby wykonujące pracę nie otrzymują należnego, wynagrodzenia lub jest ono obciążone karami pieniężnymi. Poza tym stosowany przez firmy z grupy UBER i podmioty z nimi współpracujące schemat „zatrudniania" utrudnia prowadzenie skutecznych kontroli przez inspektorów pracy - stwierdza inspekcja.

Sprawdź w LEX: Na jak długo można zawrzeć umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność nierejestrowaną? >

 


- Wykonywanie pracy z wykorzystaniem aplikacji internetowych jest nową formą związaną z pracą cudzoziemców. W tym modelu trudno mówić o istnieniu typowego związku między podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem. Jest to relacja zbliżona raczej do wykonywania zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - podkreśla Łyszczek.

Sprawdź w LEX: Czy obcokrajowiec spoza UE może prowadzić działalność nieewidencjonowaną? >

Według inspekcji kurierzy nie podlegają ustawie o działalności gospodarczej, bo wykazują bardzo małe dochody. Dzięki temu nie muszą występować o zgodę na pracę w Polsce. Wynika to z faktu, że ich przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj też: Inspektorzy pracy będą składać pozwy o dyskryminację płacową >>>