Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z późn. zm.) miałaby mieć zastosowanie również do spółek prawa handlowego, względem których agencje państwowe są agencjami dominującymi, tj. dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub są uprawnione do powoływania, odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej.

Zgłoszony przez posłów Solidarnej Polski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zakłada również, iż ograniczenia ustawowe w wysokości wynagrodzenia będą dotyczyły spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r., przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji albo spółki, o których mowa w pkt 4-6 są względem nich spółkami dominującymi tj. dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub są uprawnione do powoływania, odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej.
Projekt zakłada również usunięcie zapisu art. 3 ust. 2 ustawy dozwalającego osobom zawierającym tzw. kontrakty menadżerskie w sposób całkowicie swobodny kształtować wysokość wynagrodzenia.
Proponuje się aby ustawa zmieniająca weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
Źródło: www.sejm.gov.pl