Tak napisał rzecznik generalny Jean Richard de la Tour w swojej opinii w sprawie C-677/20 IG Metall i ver.di.

W 2014 r. niemiecka spółka akcyjna została przekształcona w spółkę europejską (SE). Od tego momentu działa ona pod firmą SAP SE. Rada nadzorcza tej spółki przed przekształceniem i po nim składała się parytetowo z przedstawicieli akcjonariuszy i pracowników. Jednakże przed przekształceniem przedstawicieli pracowników wybierano zgodnie z prawem niemieckim w dwóch odrębnych głosowaniach, z których jedno było zastrzeżone dla wyboru kandydatów wystawianych przez związki zawodowe.

Przekształcenie zostało poprzedzone zawarciem układu w sprawie przyszłego uczestnictwa pracowników w SAP SE przez SAP i reprezentujący pracowników specjalny zespół negocjacyjny. Układ ten przewiduje, że w razie zmniejszenia liczby członków rady nadzorczej do 12 związki zawodowe zachowają prawo do proponowania kandydatów, lecz nie będzie im przysługiwać uprawnienie do ich wyboru w odrębnym głosowaniu.

Czytaj również: TSUE: Kara za błędy w przechowywaniu dokumentacji pracowników delegowanych ma być proporcjonalna

Układ w sprawie uczestnictwa w radzie nadzorczej

Z uwagi na fakt, że SAP SE planowała faktycznie zmniejszenie liczby członków rady nadzorczej do 12, niemieckie związki zawodowe, w tym w szczególności IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) i ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), wniosły sprawę do sądów niemieckich.

W tym kontekście Bundesarbeitsgericht (niemiecki federalny sąd pracy) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni dyrektywy uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników. Zgodnie z tą dyrektywą, układ w sprawie mechanizmów uczestnictwa pracowników (układ w sprawie uczestnictwa) powinien zapewniać dla wszystkich aspektów uczestnictwa pracowników co najmniej taki sam poziom ich uczestnictwa jak istniejący w ramach spółki przed jej przekształceniem w SE. Bundesarbeitsgericht (federalny sąd pracy) dąży zatem do ustalenia, czy należy utrzymać szczególną procedurę głosowania w celu wyboru przedstawicieli związków zawodowych do rady nadzorczej SE powstałej w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej prawa niemieckiego, czy też można ją usunąć w ramach negocjowania układu w sprawie uczestniczenia.

 


Rzecznik generalny za utrzymaniem szczególnej procedury głosowania

W wydanej w czwartek, 28 kwietnia 2022 r. opinii rzecznik generalny Jean Richard de la Tour proponuje udzielenie odpowiedzi, zgodnie z którą przysługująca specjalnemu zespołowi negocjacyjnemu autonomia negocjacyjna nie pozwala na zniesienie odrębnego głosowania przeprowadzanego w celu wyboru określonej liczby kandydatów wystawianych przez związki zawodowe na stanowiska przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej, jeżeli taki szczególny tryb istnieje i jest obligatoryjny na mocy prawa krajowego mającego zastosowanie do spółki, która ma zostać przekształcona.

Co się tyczy Niemiec, a zatem przypadku SAP SE, według rzecznika generalnego nie ulega wątpliwości, że szczególny tryb głosowania dotyczący przedstawicieli związków zawodowych jest charakterystyczną cechą systemu partycypacji w tym państwie członkowskim i nie może być przedmiotem negocjacji.

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.