Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego dotychczasowe przepisy w sprawie świadectwa pracy (nr 121). W serwisie Prawo.pl o planach ministerstwa pisaliśmy jako pierwsi. Resort chce zmienić rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy w związku z przepisami Kodeksu pracy, które zostały dwukrotnie znowelizowane – 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 240) oraz 9 marca 2023 r. Ta ostatnia nowela została już podpisana przez prezydenta i czeka na ogłoszenie.

Czytaj również: Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę>>

Jakie zmiany chce wprowadzić ministerstwo

Z projektu wynika, że w zmienianym wzorze świadectwa pracy pracodawcy będą musieli podawać informacje o wykorzystanej przez pracownika liczbie dni z tytułu:

  1. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie te będzie przysługiwać pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym (nowy art. 1481 Kodeksu pracy);
  2. urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie przysługiwać pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (nowy art. 173(1) Kodeksu pracy),
  3. pracy zdalnej okazjonalnej.

 

Czytaj w LEX: Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia >>

Według ministerstwa, niezbędne jest, aby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Umożliwi to kolejnemu pracodawcy, zatrudniającemu pracownika w tym samym roku kalendarzowym, prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej. - Ponadto proponuje się zmianę wzoru świadectwa pracy, które jest załącznikiem do rozporządzenia (projektowany par. 1 pkt 2 rozporządzenia oraz projektowany załącznik do rozporządzenia). Proponowane zmiany w pomocniczym wzorze świadectwa pracy obejmują uzupełnienie treści świadectwa o informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika oraz urlopu opiekuńczego. Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmian w tym wzorze ze względu na zmiany wprowadzane ww. ustawą do Kodeksu pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego. W związku z uchyleniem art. 179(1) Kodeksu pracy jedyną podstawą prawną do korzystania z urlopu rodzicielskiego będzie art. 182(1a) Kodeksu pracy, uchylony zostanie także art. 182(1c) par. 3 Kodeksu pracy. Natomiast w zakresie zmian związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy proponuje się, aby pomocniczy wzór świadectwa pracy obejmował również informację dotyczącą liczby dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj w LEX: Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach >>

 

Bez przepisów przejściowych i z 7-dniową vacatio legis

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

- Nie jest konieczne zamieszczanie w projektowanym rozporządzeniu przepisów przejściowych – uważają autorzy projektu. Jak podkreślają, pracodawcy będą wystawiali świadectwa pracy zawierające ww. nowe informacje począwszy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

- Proponuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Skrócenie okresu vacatio legis jest niezbędne, aby jak najszybciej dostosować brzmienie rozporządzenia do nowelizacji Kodeksu pracy oraz umożliwić pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectw pracy. Uwzględniając treść projektowanej regulacji, która będzie miała korzystny wpływ na krąg podmiotów, do których jest adresowana, należy stwierdzić, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie wejścia w życie projektowanych przepisów po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Ważny interes państwa wymaga dostosowania brzmienia rozporządzenia do nowelizacji Kodeksu pracy w celu zapewnienia prawidłowego wystawiania świadectw pracy przez pracodawców – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Więcej o nadchodzących zmianach w kodeksie pracy przeczytasz w LEX:

Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - zmiany kodeksu pracy

Umowa na okres próbny po zmianach

Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę

Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - nowe uprawnienie pracownika

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem po zmianach

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę

Zmiany w zakresie zwolnień od pracy i urlopów

Nowelizacja KP - zmiany w umowach o pracę i obowiązkach informacyjnych - szkolenie online - szkolenie zrealizowane na podstawie projektu ustawy

Szkolenie online: zmiany w zakresie urlopów i umów o pracę - szkolenie online - szkolenie zrealizowane na podstawie projektu ustawy