Wnioski o świadczenie wyrównawcze można składać, ponieważ weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1578).

Przyznaje ona prawo do świadczenia wyrównawczego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Zgodnie z nowym art. 10a ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, osobie pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2400 zł miesięcznie przysługuje świadczenie wyrównawcze. Przysługuje ono w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty. Przy czym, jak mówi ust. 3, przez kwotę emerytury lub renty rozumie się wysokość pobieranej emerytury lub renty brutto lub sumę tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Czytaj również: Dodatkowe wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej>>
 

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku

Co ważne, zgodnie z art. 10d ust. 1 ww. ustawy, postępowanie w sprawie świadczenia wyrównawczego wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionej.   We wniosku podać należy imię lub imiona oraz nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane teleadresowe: adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, nazwę banku i numer rachunku bankowego lub nazwę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone świadczenie wyrównawcze.

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – także dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych. Wypłata świadczenia wyrównawczego następuje wraz z wypłatą emerytury lub renty.

Wnioski można składać w wersji papierowej, już od 15 października br.

 


Gdy osoba uprawniona mieszka za granicą

Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Zabezpieczenia Społecznego, świadczenie wyrównawcze wypłacane będzie także na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia wyrównawczego, zamieszkałej za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent. Świadczenie wyrównawcze będzie wypłacane z emeryturą lub rentą, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.

 


Dodatkowe wsparcie

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym  z powodów politycznych przysługuje też prawo do  ulgi taryfowej w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Osobom uprawnionym przysługuje także ulga w wysokości 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.