W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą zasad:

- postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSP

Określono niezbędne wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci do służby w PSP. Przyjęto, że nabór do służby musi być otwarty i konkurencyjny. Przyjęcie kandydata musi poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby. Przyjęto, że szczegółowa organizacja i sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego będą określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

- przyznawania strażakom PSP płatnego urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy może być przyznany strażakowi na przygotowanie i zdanie egzaminów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, itp.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, przyjęto następujące okresy urlopów szkoleniowych: 21 dni (ostatni rok studiów I-go lub II-go stopnia), 7 dni (szkoły policealne, studia podyplomowe), 1 dzień – na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub akademickiego.

Przyjęto, że strażakowi, który pobiera naukę bez tzw. skierowania, będzie udzielony urlop szkoleniowy, jeśli przemawia za tym interes służby (np., gdy poziom i kierunek kształcenia jest zbieżny z wymaganiami na zajmowanym lub przewidzianym do zajęcia stanowisku).

- wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat

Zaproponowane przepisy kontynuują system zachęcający funkcjonariuszy PSP do dłuższego pozostawania w służbie. Są one w głównej mierze kierowane do strażaków, którzy podjęli służbę po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. oraz tych, którzy mają ponad 20-letni okres służby.

Proponuje się podwyższenie uposażenia zasadniczego:

- o 2 proc. – po dwóch latach służby i dalej - za każdy następny rok - o 1 proc. aż do 20 proc. po 20 latach służby,

- o 2 proc. za każde następne 2 lata powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. jego uposażenia zasadniczego.

Korzystniejszy system wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma ich motywować do pozostawania w służbie jak najdłużej. W efekcie powinna zmniejszyć się liczba wypowiedzeń stosunku służbowego skutkująca przejściem na emeryturę.