Ministerstwo zwraca uwagę, że Spadek bezrobocia w marcu spowodowany był rozpoczęciem się prac sezonowych w okresie wiosennym z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Z drugiej strony w rejestrach bezrobotnych pozostają dziś najtrudniejsi klienci, których najtrudniej zaktywizować.

Wzrost aktywności zawodowej kobiet

Zgodnie z wynikami BAEL w IV kwartale 2018 r. pracowało 16 mln 409 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Jest to o 129 tys. więcej niż w IV kwartale 2015 r.
- Wprawdzie nadal aktywność zawodowa, jak i wskaźnik zatrudnienia kobiet są niższe niż mężczyzn, niemniej jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat wskaźniki te uległy poprawie. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet (osoby pracujące i bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy) wzrósł z 48,4 proc. w 2015 r. do 48,6 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł natomiast w tym samym okresie z 44,7 proc. do 46,8 proc - podał resort.

Ministerstwo podkreśliło, że znacząco spadła stopa bezrobocia wśród kobiet: z 7,7 proc. w 2015 r. do 3,8 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. - Tempo spadku bezrobocia kobiet jest wprawdzie słabsze niż mężczyzn, co nie jest zjawiskiem zaskakującym, gdyż w okresie dobrej koniunktury gospodarczej wyższa dynamika spadku bezrobocia cechuje mężczyzn, ale w okresach pogorszenia sytuacji również oni bardziej dotkliwie odczuwają tego skutki - zaznaczono.

Z roku na rok rośnie liczba kobiet - pracodawców. Wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2015 roku było ich 187 tysięcy, podczas gdy w  2018 r. już prawie 202 tysiące (III kw.).

 

Stopa bezrobocia wśród młodych

Od początku 2016 r. do końca 2018 r. z aktywnych form rynku pracy skorzystało  676 tys. osób do 30 r. życia, czyli ponad połowa ogółu objętych aktywnymi programami. Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku lat młodzi do 30 r. ż. stanowili ponad połowę zaktywizowanych bezrobotnych, podczas gdy ich udział wśród bezrobotnych wynosił ok. 27 proc.

 


Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych do 30 r. życia spadła o ponad 45 proc.  - z ponad 459 tys. w końcu 2015 r. do 252 tys. w końcu 2018 r. W tym czasie współczynnik aktywności zawodowej wzrósł w tej grupie z 52,4 proc. w 2015 r. do 54,5 proc. w okresie III kwartałów 2018 r., a  wskaźnik zatrudnienia z 45 proc. do 50,3 proc. Stopa bezrobocia spadła natomiast z 14,2 proc. w 2015 r. do 7,6 proc. w 2018 r.  (III kwartał).

 

 

Dorabianie na emeryturze

 

– Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza konieczności wycofania się z rynku pracy. Osoby starsze, którym zdrowie na to pozwala, mogą dalej pracować, także po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które osiągnęły powszechny minimalny wiek emerytalny, mogą łączyć pobieranie świadczenia z dalszą aktywnością zawodową, bez żadnych ograniczeń dotyczących wymiaru etatu czy wysokości dochodów – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. W samym 2018 r. liczba pracujących emerytów wzrosła o 40,6 tys. osób, tj. o 9 proc., w porównaniu do 2017 r. (dane ZUS). W sumie ok. 494,4 tys. osób w Polsce łączy już pobieranie świadczenia emerytalnego z pracą. Na koniec 2018 r., niemal 9 na 10 pracujących emerytów (ok. 427 tys.), to osoby, które przekroczyły już minimalny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn). Wśród pracujących emerytów, którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, niemal 2/3 stanowią kobiety (64,6 proc.).

Czytaj też: Lekarze przeszli na elektroniczne zwolnienia >>>