Odpowiedź: okres ten należy wliczyć do stażu uprawniającego do nagrody rocznej. 

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?>>>

Uzasadnienie: zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) - dalej u.p.z. okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 u.p.z. wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że staż ten wliczamy do nabywania wszystkich uprawnień pracowniczych, z wyłączeniami przewidzianymi w tym przepisie. Należy zatem okres ten wliczyć do stażu uprawniającego do nagrody rocznej. Podobne stanowisko można znaleźć w uchwale SN z dnia 7 września 1995 r., I PZP 23/95, OSNP 1996/5/73, w której SN rozstrzygał o pojęciu stażu pracy uprawniającego do nagrody rocznej na gruncie ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. U. z 1985 r. Nr 32, poz. 141) - dalej r.n.z.f.n. W uzasadnieniu do tego wyroku SN stwierdził (jeszcze na gruncie ustawy z 1994 r.), że „zbliżoną regulację zawiera art. 30 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r., Nr 1, poz. 1). Omawiane przepisy polecają więc, bez rozróżnienia, wliczać okresy pobierania zasiłków do wszelkich rodzajów stażu pracowniczego, poza wyjątkami w nich wymienionymi. Okresy pobierania tych zasiłków wliczałyby się więc do stażu pracy z art. 3 ust. 1 r.n.z.f.n. także, gdyby uznać jego charakter zakładowy.”

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.