Nowela wprowadziła zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów (art. 185a ustawy emerytalnej).
 
 
Nowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dziećmi (art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej).
 
Okres urlopu wychowawczego jest uwzględniany jako okres nieskładkowy. Po zmianach, od 1 maja 2015 r., okres urlopu wychowawczego będzie uwzględniany w wysokości 1,3 podstawy wymiaru za każdy rok, czyli tak jak okresy składkowe. Dzięki tym zmianom osoby korzystające z urlopów wychowawczych będą mogły liczyć na wyższy kapitał początkowy, a w rezultacie na wyższą emeryturę.
Osoby, którym ZUS ustalił już kapitał początkowy, mogą wnosić o ponowne jego obliczenie. Z urzędu ZUS przeliczy kapitał początkowy według nowo wprowadzonych zmian dla osób, które pierwszy raz występują o ustalenie wysokości emerytury.
Jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury można stosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny (art. 26 ust. 6 ustawy emerytalnej).

 
Treść komunikatów w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn wskazuje, że wskaźnik średniego dalszego trwania życia ulega stopniowemu wydłużeniu dla danej grupy wiekowej, co powoduje ograniczenie pozytywnego wpływu wydłużenia aktywności zawodowej na wysokość przyszłej emerytury. Z tej przyczyny nie jest w pełni realizowany cel ustawy w postaci zachęty do wydłużenia aktywności zawodowej. Umożliwiono zatem zastosowanie tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny – jeżeli będzie to bardziej korzystne dla ubezpieczonego.
Możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej
Wprowadzony do ustawy emerytalnej art. 110a umożliwia ponowne ustalenie emerytury (od przeliczonej podstawy jej wymiaru) na wniosek emeryta, który spełnił łącznie następujące warunki:
- do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazał wynagrodzenia przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury
- na podstawie wskazanych wynagrodzeń udowodnił, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250 proc.
Ponowne ustalenie emerytury w myśl tego przepisu możliwe jest tylko raz.