Problem prawny przedstawiał Sąd Apelacyjny rozpatrujący sprawę sędziego Grzegorza G. Istota zagadnienia sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy sędziemu, który zrzeka się urzędu po rozwiązaniu stosunku służbowego należy się zasiłek chorobowy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim odmówił sędziemu prawa do zasiłku chorobowego za okres od 16 do 31 października 2012 roku. 
W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że niezdolność do pracy wnioskodawcy powstała w czasie, kiedy skarżący nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu.
Wnioskodawca w okresie od  28 marca 2002 roku do 1 października 2012 roku pełnił funkcję sędziego Sądu Rejonowego. Następnie 1 października 2012 roku stosunek służbowy sędzia zrzekł się urzędu. A Sąd Rejonowy w którym sędzia orzekał przekazał do ZUS zwaloryzowane składki na ubezpieczenie społeczne wnioskodawcy za okres zajmowania funkcji. 
 Sąd I instancji zmienił decyzję ZUS i przyznał sędziemu zasiłek chorobowy. Sąd zauważył, że nie można pominąć faktu, że na skutek zrzeczenia się przez wnioskodawcę urzędu, zostały odprowadzone przez jego pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, po ich waloryzacji, wraz z odpowiednimi dokumentami zgłoszeniowymi. Okres ten jest traktowany jako okres podlegania przez odwołującego się ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowemu i w ocenie sądu winien być również traktowany jako okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Sąd Rejonowy podkreślił, że nielogicznym byłoby traktowanie tego okresu, jako okresu składkowego przy ustalaniu uprawnień emerytalno–rentowych i jednocześnie uznawanie, że w zakresie ubezpieczenia chorobowego, za które także odprowadzono składki, wnioskodawca mu nie podlegał. 
Sąd Apelacyjny miał jednak wątpliwości, które przedstawił Sądowi Najwyższemu.
Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym podjął uchwałę, że byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przysługuje zasiłek chorobowy po rozwiązaniu z nim stosunku służbowego.
Sędzia Jolanta Strusińska-Żukowska uzasadniała uchwałę następująco:
- Nie ma żadnych podstaw, aby sędziego zrzekającego się urzędu, za którego pracodawca opłacił składki na ubezpieczenie społeczne traktować gorzej niż innych ubezpieczonych. 

Czytaj więcej na www.kancelaria.lex.pl