W wojsku wykonuje się wiele prac o charakterze “cywilnym”. Żołnierze są kierowcami, kucharzami, mechanikami, informatykami itp. Ponadto w jednostkach MON pracuje wielu pracowników cywilnych. Wszystkie te osoby mają do czynienia z wieloma zagrożeniami, nie tylko o charakterze militarnym. Zgodnie z zarządzeniem nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 z późn. zm.) wykonywaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do żołnierzy zawodowych i pracowników zajmuje się Departament Administracyjny – a ściślej Wydział ds. bezpieczeństwa i higieny pracy podległy dyrektorowi Departamentu Administracyjnego MON. Koordynacją działań na rzecz poprawy warunków pracy i służby oraz sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i służby w jednostkach organizacyjnych MON zajmuje się również Departament Spraw Socjalnych.
Zadaniem Wydziału ds. bhp jest wykonywanie zadań służby bhp w stosunku do żołnierzy zawodowych i pracowników, a w szczególności zapewnienie prawidłowej realizacji oraz przestrzegania przepisów w zakresie bhp w stosunku do członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych pracowników niebędących członkami tego korpusu zatrudnionych w komórkach organizacyjnych MON, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwie oraz żołnierzy zawodowych i pracowników kierowanych do pełnienia służby (pracy) poza granicami naszego kraju w przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz ataszatach obrony.
Do zakresu działania MON-owskiej służby bhp należy w szczególności, podobnie jak służby cywilnej, przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń, sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi departamentu okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań dotyczących spraw bhp w komórkach organizacyjnych resortu obrony, uczestniczenie w pracach komisji bhp ministerstwa, prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych w ministerstwie żołnierzy zawodowych i pracowników, jak również studentów odbywających praktyki studenckie i osoby odbywające staż zawodowy, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad żołnierzami zawodowymi i pracownikami, inicjowanie i rozwijanie na terenie MON różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.