Co to jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Dokument ten oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całej Polski. Warto zauważyć, że zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
 
 
Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, na utrzymaniu której pozostaje przynajmniej trójka dzieci. Istotne jest, że dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Dokument ten jest przyznawany dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
 – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź pozycję Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne
 
Czy wiesz, że...?
Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki, na podstawie Kary Dużej Rodziny.
 
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Wniosek można składać w każdym czasie, w godzinach pracy danego urzędu gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej, jeśli to ośrodek pomocy społecznej został upoważniony do przyjmowania wniosków i wydawania Karty Dużej Rodziny.
 
Ważne!
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Istotne jest by w momencie składania wniosku o Kartę byli rodzicami co najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku.
Z Karty korzystać mogą także małżonkowie uprawnionych rodziców. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci, a Karta przysługiwała mu z tytułu bycia małżonkiem rodzica (pierwsza żona jest matką trójki dzieci), to po rozwodzie traci uprawnienia.
 
Zastanawisza się, czy osoba niebędąca rodzicem dziecka może wnioskować o Kartę Dużej Rodziny dla dziecka małżonka?

Chcesz wiedzieć czy zmiana danych w KDR wymaga wydania decyzji administracyjnej?

Chciałbyć poznać szczegółową procedurę przyzniania Karty Dużej Rodziny?
 
 
W publikacji szczegółowo omówiono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. oraz wyjaśniono szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem tych przepisów. 

W przystępny sposób przybliżono również problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono także zasady ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną część publikacji stanowią również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Czytelnicy znajdą tu również teksty najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu, w tym wzory dotyczące Karty Dużej Rodziny. 
 
Pozycja dostępna w księgarni internetowej profinfo.pl>>>