W czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował analizę danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – „Rejestr umów o dzieło”.  Z analizy tej wynika, że w 2023 r. do ZUS złożonych zostało nieco więcej formularzy RUD niż w 2022 r. (o 50,5 tys.) jednak zgłoszono na nich nieco mniej umów o dzieło (o 81,7 tys.). Jak twierdzi ZUS, przeprowadzone analizy porównawcze w zakresie liczby podmiotów zgłaszających oraz osób wykonujących umowę o dzieło wskazują na wzrost w tych kategoriach w 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 i 2021. W odniesieniu do 2022 r. wzrosty te są na dość niskim poziomie i wahają się w granicach 1 proc.

W przypadku liczby złożonych formularzy w 2023 r. ich liczba była największa w miesiącu październiku wynosząc 114,7 tys. RUD. Nie miało to przełożenia na liczbę zgłaszanych umów, gdyż największa liczba zgłoszonych umów była w kwietniu 2023 r. (162,3 tys.). Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła natomiast w lutym, wynosząc 86,0 tys. RUD, co było spójne w zakresie liczby zgłoszonych umów (117,8 tys.).

Czytaj również: Umowy o dzieło nie zalały rynku pracy>>

Zgłaszający umowę o dzieło

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS – 97 proc. wszystkich podmiotów. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1,4 tys. Jest to 1,79 proc. ogółu zgłaszających.

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W ten sposób przekazano 1,1 mln formularzy RUD. Jest to 89,95 proc. ogółu zgłoszeń. Drugim najczęstszym sposobem składania formularza RUD była przesyłka pocztowa. Tak złożono 112,0 tys. tych formularzy. Stanowiło to 9,21 proc. ogółu zgłoszeń. Rzadko składano je osobiście na sali obsługi klientów – tylko 0,84 proc. z nich.

 


Wykonawcy umów o dzieło

W 2023 r. na formularzach RUD częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami – stanowili oni 52,21 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30-39 lat – 84,1 tys. Umowy o dzieło zawierano najczęściej na jeden i osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji J – informacja i komunikacja 87,6 tys. wykonawców (20,37 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 79,1 tys. wykonawców (18,38 proc.), R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 57,2  tys. wykonawców (13,30 proc.), P – edukacja – 53,8 tys. wykonawców (12,51 proc.), S – pozostała działalność usługowa – 48,2 tys. wykonawców (11,21proc.).

 


Umowy o dzieło z cudzoziemcami

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach  RUD wyniosła prawie 23,1 tys., co stanowi 6,69 proc. wszystkich wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy – 39,56 proc. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi – 21,31 proc., Niemiec – 3,87 proc., Wielkiej Brytanii – 2,65, Rosji – 2,57 proc proc., Hiszpanii – 2,06 proc, Włoch – 1,98 proc., Francji – 1,96 proc.