– Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie sprawiają, że w ostatnich latach znacząco rośnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała na środowej konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska. Przypomniała też, że od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Na koniec 2017 roku (według szacunkowych danych) wojewodowie wydali pracodawcom ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE), a powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców z 6 państw: Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Ok. 85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafia do obywateli Ukrainy. Na kolejnych miejscach znajdują się m.in. obywatele Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu.

Coraz więcej możliwości zatrudnienia

– Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość cudzoziemców przyjeżdżała do Polski do pracy w rolnictwie; obecnie udział rolnictwa systematycznie maleje – mówi minister Rafalska. – Aktualnie zatrudnienie cudzoziemców rozkłada się bardziej równomiernie na większą liczbę branż. To m.in. budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, gastronomia czy gospodarstwa domowe.

Minister zwróciła uwagę, że równocześnie systematycznie rośnie liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, szczególnie silnie od 2014 roku. Na koniec 2008 roku było ok. 65 tys. cudzoziemców w ZUS, w 2016 roku – 293 tys., a na koniec III kwartału 2017 roku było to już 423 tys. Systematycznie rośnie też udział cudzoziemców wśród wszystkich ubezpieczonych, na koniec 2012 roku było to 0,6 proc., w 2014 – 0,9 proc., w 2016 – 1,9 proc., a na koniec III kwartału 2017 roku – 2,75 proc. Obecnie ponad 70 proc. ubezpieczonych w ZUS to obywatele Ukrainy.

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost udziału umów zlecenia i o pracę, czyli m.in. podlegających oskładkowaniu, a spadek udziału umów o dzieło.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed podkreślił, że mamy w Polsce zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników zagranicznych, ale chcemy też mieć kontrolę nad tym procesem. Zmiany, które 1 stycznia 2018 roku wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, na nowo określają zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania prac sezonowych i pracy krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń) w Polsce. Pracodawca będzie musiał potwierdzić obecność pracowników zagranicznych. Ci zaś będą w mniejszym stopniu narażeni na wykorzystywanie.

Wprowadzony został nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową.  W odróżnieniu od innych zezwoleń będzie wydawane przez starostę (powiatowe urzędy pracy).  Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia każdego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Znaczącym ułatwieniem jest traktowanie jako legalnej pracy cudzoziemca wykonywanej w okresie oczekiwania na decyzję o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową, co pozwala na nieprzerwane zatrudnienie u danego pracodawcy niezależnie od długości trwania procedury, a w przypadku nowych pracodawców - przez okres do 30 dni.

W zakresie pracy sezonowej przewidziano preferencje dla obywateli 6 państw (Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji). Ułatwienia te polegają na zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Obywatele tych państw mogą także korzystać z możliwości podjęcia pracy w trybie uproszczonym na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (zmodyfikowana i uszczelniona „stara” procedura oświadczeniowa). W przypadku krótkotrwałego zatrudnienia cudzoziemca (do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy) do prac niesezonowych  w ustawie przewidziano łatwiejsze, niż na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, przedłużenie współpracy z danym cudzoziemcem zatrudnionym przez co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy o pracę, bowiem po okresie pracy na podstawie oświadczenia, praca cudzoziemca będzie uznana za legalną w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Potrzebni nowi pracownicy do obsługi zezwoleń

- W urzędach wojewódzkich powstanie prawie 300 nowych etatów do obsługi wydawania zezwoleń – zapowiedział wiceminister Szwed. - Wszystkie formularze elektroniczne wzorów wniosków zostały już udostępnione na portalu praca.gov.pl. Wkrótce zostanie uruchomiona elektroniczna usługa udostępniająca dane dotyczące cudzoziemców i podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na rzecz uprawnionych instytucji.