Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W myśl art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne jej warunki, a także reagować na potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Zobacz więcej: Pracodawca powinien znać przepisy bhp>>

Organizując stanowisko pracy wyposażone w komputer, pracodawca powinien uwzględnić wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.m.e.
Zgodnie z § 2 pkt 2 r.m.e. przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:
1) wyposażenie podstawowe (w tym monitor ekranowy, klawiaturę itp.),
2) wyposażenie dodatkowe (w tym drukarkę, skaner, mysz, itp.),
3) wyposażenie pomocnicze (w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek).
Przepisy r.m.e. mają pełne zastosowanie wyłącznie wobec osób (pracowników, stażystów, praktykantów), użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zobacz także: Czy pracodawca ma obowiązek zakupić podkładki pod myszkę z żelową wypustką anatomicznie pasującą na nadgarstek?>>

W opisanym przypadku (pracownik zatrudniony przy linii produkcyjnej sporadycznie korzysta z komputer nie ma przeciwwskazań, aby wykonywał czynności związane z jego obsługą w pozycji stojącej. Przepisy bhp nie zabraniają organizowania takich stanowisk. Należy przy tym przypomnieć, że zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p. stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.
Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się na takie przeorganizowanie stanowiska pracy, w którego wyniku pracownik będzie zmuszony wykonywać ją wyłącznie na stojąco, powinien pamiętać, iż zgodnie z § 49 ust. 2 r.b.h.p. koniecznym będzie zapewnienie pracownikowi możliwości odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.

Zobacz także: Wyposażenie oraz prawidłowa organizacja stanowiska komputerowego>>

Zobacz także: Pracodawca ma obowiązek ograniczać uciążliwość i monotonię pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
40 lat Kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł