Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. nie definiuje pojęcia "osoba kierująca pracownikami". W praktyce przyjmuje się, że jest to ktoś, komu pracodawca powierzył na stałe lub czasowo przynajmniej jednego pracownika oraz zadania wynikające z art. 212 k.p. polegające na: a) organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; b) dbaniu o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem; organizowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu prac, uwzględniając zabezpieczenie pracownika (pracowników) przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; d) dbaniu o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; e) egzekwowaniu przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; f) zapewnieniu wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Osobą kierującą pracownikami może więc być dyrektor, kierownik, mistrz, brygadzista, a także pracownik wyznaczony z grupy pracowników do wykonania określonego zadania przy pomocy innego pracownika lub innych pracowników. Z tej grupy pracowników może pochodzić również lider, wyróżniony spośród pozostałych pracowników i zobowiązany przez pracodawcę do sprawowania zadań osoby kierującej pracownikami, określonych w art. 212 k.p., który jednocześnie wykonuje te same prace, co pozostali pracownicy. Jeśli pracodawca uznał, że istnieje potrzeba powołania funkcji lidera, który przyjmie obowiązki określone w art. 212 k.p. to prawdopodobnie istniała potrzeba "uszczelnienia" nadzoru, niezależnie od nadzoru pełnionego przez mistrza wydziałowego. Mogło to być spowodowane np. szerokim zakresem prac, wielością pomieszczeń (miejsc) pracy, szczególnym zagrożeniem powodowanym przez prowadzone prace.
Przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) wymienia pracowników i osoby, które są zobowiązane odbyć szkolenie okresowe, m.in. są to osoby kierujące pracownikami, w tym szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Po spełnieniu warunków opisanych wyżej, liderów można potraktować w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp, tak jak brygadzistów, czyli osoby wyróżnione w grupie pracowników.
Ponieważ brygadziści, liderzy oraz inni wyznaczeni pracownicy, jako osoby kierujące pracownikami wykonują również te same lub podobne prace, co pozostali pracownicy, a także dlatego, że programy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami i pracowników na stanowiskach robotniczych zasadniczo się różnią - w praktyce brygadziści i inne wyznaczone osoby najczęściej przechodzą dwa szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: dla osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Liderzy nie muszą przechodzić szkolenia dla osób kierujących pracownikami tylko wtedy, gdy z ich zakresu obowiązków wynika, że nie są zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z art. 212 k.p., a tym samym, nie spełniają roli osób kierujących pracownikami.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.