Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., na pracodawcę został nałożony obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
W przypadku pracy stojącej dodatkowe uregulowania zostały zawarte w § 49 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którymi przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia, natomiast przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej (siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm).
Z przepisów prawnych nie wynika wprost, by istniał obowiązek stosowania rotacji pracowników na stanowiskach pracy z przewagą pracy stojącej lub siedzącej. Niemniej, mając na uwadze obowiązek organizowania przez pracodawcę pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, w uzasadnionych przypadkach (tam, gdzie jest to organizacyjnie możliwe) rotacja pracowników na stanowiskach pracy może być zalecana.
W przypadku stanowisk pracy z przewagą pracy stojącej można przywołać również orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących powyższej problematyki. Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2006 r. (IV Sa/Wr 305/05): "[...] Ogólność sformułowania przepisu § 49 rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) jest świadomym zabiegiem prawodawcy zmierzającym do objęcia zakresem jego regulacji różnorodne procesy pracy w ich organizacyjnej złożoności. Specyfika pracy różnych gałęzi pracy wymaga dyferencjacji działań gwarantujących bezpieczne warunki pracy. Uwzględnić one muszą potrzeby występujące przy stosowaniu różnych technologii, maszyn i urządzeń technicznych". Można przywołać również wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 26/08), zgodnie z którym: "[...] Miejsce odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu stanowisk pracy ma zapewnić pracownikom krótki odpoczynek, który nie powoduje przerwania procesu pracy, a w jego trakcie istnieje możliwość kontroli tego procesu".

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.