To wniosek płynący z wyroku Sądu Najwyższego z 3 października 2012 r. oddalającego skargę kasacyjną pracownika o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Był on zatrudniony na stanowisku dyrektora. Po kilku latach pracy pracodawca wręczył mu pismo zawieszające go w pełnieniu funkcji z powodu utraty zaufania. Podczas spotkania przedstawiono pracownikowi dwa pisma - jedno z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron i drugie z wypowiedzeniem stosunku pracy z podaniem przyczyny. Pracownik miał do wyboru sposób rozstania, jednak odmówił podpisania jednego z pism. Podczas rozmowy przedstawił zwolnienie lekarskie. Po ustaniu choroby, która trwała ponad 2 miesiące, wystąpił do sądu o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sąd I instancji przyznał mu rację, ale sąd apelacyjny oddalił jego powództwo. Podkreślił, że pracownik najpierw zapoznał się z wypowiedzeniem umowy o pracę, a następnie przedłożył zwolnienie lekarskie. W dniu zwolnienia wykonywał czynności pracownicze, m.in. wydawał polecenia podległym pracownikom.

Według sądu II instancji doszło do skutecznego wypowiedzenia powodowi umowy o pracę, pomimo odmówienia przez niego przyjęcia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Poza tym pracownik uchybił 7-dniowemu terminowi z art. 264 § 1 KP, odwołując się do sądu dopiero po ustaniu choroby, po ponad 2 miesiącach od zwolnienia z pracy.

Polecamy: Nie można odwołać pracownika z urlopu w celu wręczenia wypowiedzenia

 

Pracownik złożył skargę kasacyjną, ale przegrał w Sądzie Najwyższym. SN wywiódł, że zgodnie z art. 265 § 1 KP sąd pracy na wniosek pracownika przywróci termin odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia, uprawdopodabniając okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu (art. 265 § 2 KP). Uwzględnienie powództwa oznacza jego przywrócenie. Choć ta instytucja nie jest tożsama z tą z art. 168 KC, jednak przesłanka jest ta sama: wykazanie braku winy poprzez uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających przywrócenie terminu.

 

Wypowiedzenie jest skuteczne w momencie, w którym doszło do pracownika w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia, choćby odmówił on zapoznania się z nim, zgodnie z art. 61 KC w zw. z art. 300 KP (por. wyrok SN I PKN 501/97). Odmowa przyjęcia pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 KP w związku z art. 264 § 1 KP), nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu.

W sprawie, którą zajmował się SN, pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, ale odmówił jego podpisania. Pozew przeciwko pracodawcy powód wniósł po ponad 2 miesiącach, zatem przekroczenie terminu było znaczne. Mogą je usprawiedliwiać tylko szczególne okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia (tak SN I PKN 660/00). W rozpatrywanej sprawie powód nie przedstawił takich okoliczności.

Sygn. akt: I PK 62/12