Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Czy istnieje możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego w celu doręczenia mu wypowiedzenia?

W jaki sposób skutecznie doręczyć wypowiedzenie?

Czy z datą 4 listopada 2016 r., tj. pierwszego dnia przebywania na urlopie wypoczynkowym, można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, które będzie biegło od 1 do 31 grudnia 2016 r.?

Odpowiedź: pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu w celu wręczenia wypowiedzenia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 167 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Warunkiem odwołania pracownika z urlopu jest więc zaistnienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udania się pracownika na urlop i które wymagają obecności pracownika w pracy. Okolicznością uzasadniającą odwołanie z urlopu nie może być zamiar wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. W myśl art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W okresie, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, pracodawca nie może więc wręczyć mu wypowiedzenia umowy o pracę. Takie działanie pracodawcy naruszałoby przepisy prawa pracy.

Polecamy: Pracownikowi w trakcie wypowiedzenia można powierzyć inne obowiązki

Zgodnie z art. 30 § 21 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Przepisy nie wskazują natomiast, od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, orzekł, że okresy wypowiedzenia nie mają charakteru okresów sztywnych. Do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (art. 30 § 21k.p.). Zdaniem Sądu Najwyższego, w świetle obowiązującego unormowania i prawa cywilnego stosowanego przez art. 300 k.p. okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, kończy się jednak w terminach ustawowo oznaczonych (ostatni dzień miesiąca, sobota), musi bowiem wynosić wielokrotność tygodnia lub miesiąca.

Gdyby więc pracodawca wypowiedział umowę o pracę w dniu 4 listopada 2016 r., to 1-miesięczny okres wypowiedzenia zacząłby biec nie od 1 grudnia 2016 r., lecz z dniem złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę.