Powódka domagała się o nakazanie pozwanemu szpitalowi, aby udzielił jej pisemnej informacji na temat wynagrodzenia brutto, które uzyskiwała w okresie 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., odrębnie za każdy miesiąc. Powódka wskazała, że przed wytoczeniem powództwa domagała się udzielenia jej tej informacji, ale jej żądanie nie zostało uwzględnione.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa. Jego zdaniem z przepisów nie wynika obowiązek przedstawienia informacji pisemnej pracownikowi o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia. Szpital podkreślił, że na żądanie pracownika pracodawca ma udostępnić do wglądu dokumentację, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie.

Czytaj w LEX: Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika >

Zwrócił też uwagę, że co miesiąc pracownicy otrzymują tzw. paski płacowe. Zawierają one informacje o wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo pracownicy co roku otrzymują zestawienie informacji, które zostały przekazane do ZUS w raportach imiennych. Sąd Okręgowy w Łomży uznał powództwo za zasadne. W związku z tym zobowiązał szpital do udzielenia powódce pisemnej informacji o wysokości jej wynagrodzenia zasadniczego brutto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., odrębnie za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

 

Brak informacji o wynagrodzeniu

Z ustaleń sądu okręgowego wynika, że powódka jest zatrudniona w szpitalu od wielu lat jako położna. Co miesiąc pozwany przekazuje jej tzw. paski z wysokością wynagrodzenia. Powódka uzyskuje też raz w roku zeznanie o wysokości dochodu oraz zestawienie z raportów przekazywanych do ZUS. Powódka ma przeświadczenie, że w szpitalu dochodzi do nierównego traktowania pracowników posiadających takie same kompetencje. W związku z tym położna zwróciła się do pracodawcy o udzielenie jej informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto za okres ostatnich 36 miesięcy.

Czytaj w LEX: Problem jawności wynagrodzeń w organizacjach z perspektywy psychologii organizacji >

Powódka wezwała też pozwanego do wyrównania wynagrodzenia zasadniczego do poziomu wynikającego z porozumienia z 11 września 2017 r. Pozwany kwestionuje jednak to, że w szpitalu dochodzi do dyskryminowania niektórych pracowników. Zdaniem szpitala stosuje się on do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia odnoszącego się do wysokości pensji. Powódka nie uzyskała jednak żądanych informacji. Sąd okręgowy przyjął, że roszczenie powódki było zasadne. Sąd podkreślił, że żądanie powódki ma charakter roszczenia niemajątkowego. Przed sądem powódka domagała się bowiem uzyskania od pracodawcy wyłącznie określonej informacji.

Czytaj w LEX: Zasady ponoszenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy >

 


Obowiązki pracodawcy

Sąd okręgowy podkreślił, że katalog podstawowych obowiązków pracodawcy wynika z art. 94 Kodeksu pracy. Ustawodawca nie przewidział w nim obowiązku przedstawiania informacji odnoszących się do pracownika – zwrócił uwagę sąd. Katalog obowiązków z art. 94 k.p. nie ma jednak charakteru zamkniętego. Należy uznać, że osoba zatrudniona ma prawo domagać się informacji, które odnoszą się do ważnych dla niej kwestii związanych ze stosunkiem pracy. Innymi słowy, pracownik może żądać od pracodawcy przedstawienia mu informacji o ustalanych i wypłacanych wynagrodzeniach na jego rzecz.

Czytaj w LEX: Zasada równego wynagradzania >

Sąd okręgowy podkreślił, że taka informacja jest dla powódki ważna. To, że pozwany przekazuje na jej rzecz tzw. paski wypłat, co roku przedstawia jej także zbiorcze zestawienia nie oznacza, że powództwo jest niezasadne. Sąd okręgowy zwrócił też uwagę, że z kodeksu pracy wynika prawo pracownika do wglądu do dokumentów źródłowych (art. 85 § 5 k.p.). Takie uprawnienie jest szersze niż prawo do żądania uzyskania pisemnej informacji. Nie stanowi ono też przeszkody dla pracownika, który domaga się informacji od pracodawcy na piśmie – wskazał sąd. Dzięki żądanej informacji powódka będzie mogła dokładnie ustalić składniki wypłacanej jej pensji. Uwzględnienie powództwa pozwoli też na unikanie niedomówień w zakładzie pracy – podsumował sąd.

Czytaj też: Inspektorzy pracy będą składać pozwy o dyskryminację płacową

Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 20 marca 2019 r., III P 35/19, LEX nr 2669866.