Pierwszym wymogiem, jaki muszą spełniać kandydaci na impregnatorów jest dopuszczenie przez lekarza medycyny pracy do wykonywania takich prac. Skierowania do lekarza powinien wystawić pracodawca, określając, z jakimi substancjami impregnacyjnymi pracownicy będą mieli do czynienia. Podstawowym przeciwwskazaniem jest podatność na uczulenia na środki chemiczne. Potwierdzeniem dopuszczenia do wykonywania prac jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami impregnacyjnymi i odgrzybieniowymi, które powinno być przechowywane w aktach personalnych pracownika. Mimo dopuszczenia przez lekarza, jeżeli podczas pracy u pracowników pojawią się objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane środki impregnacyjne, należy natychmiast odsunąć ich od kontaktu z tymi środkami.

Zobacz także: W skierowaniu na badania należy wskazać czynniki szkodliwe występujące na stanowisku pracy>>

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone po wcześniejszym zapoznaniu się i następnie przestrzeganiu instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.
Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę potrzeby w wentylację mechaniczną. Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. Miejsca i pomieszczenia służące do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

Zobacz także: NDS po nowemu>>

Jeżeli do impregnacji używane są środki olejowe, w celu rozrzedzenia należy je podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania należy chronić olej przed opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka. Roztwory wodne soli (stosowane jako środki odgrzybieniowe) oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości nie mniejszej niż 10 m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach. Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń. Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem, a podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia.

Zobacz także: Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych?>>

@page_break@

W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać wymaganiom dla urządzeń ciśnieniowych.
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych metodą iniekcji należy przestrzegać przepisów dotyczących robót z urządzeniami ciśnieniowymi. Przy metodzie bandażowania należy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów przed przygotowaniem bandaży. Natomiast przy stosowaniu metody suchej impregnacji należy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed przeciągami. W przypadku stosowania metody zanurzeniowej załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane, a po napełnieniu drewnem wanny i baseny powinny zostać przykryte. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe wyłącznie po opróżnieniu i przewietrzeniu tych basenów i wanien, a wchodzący pracownicy powinni być asekurowani i zabezpieczeni linką bezpieczeństwa.

Zobacz także: Czy przepisy prawa określają rodzaje prac które nie powinny być wykonywane przez pojedyncze osoby?>>

Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczęciem impregnacji osoby te powinny natrzeć odkryte miejsca ciała kremem ochronnym. Natomiast osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem drewna pod impregnację i powodujące pylenie (np. podczas szlifowania papierem ściernym) powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej chroniące przed pyłem ( maski przeciwpyłowe ).
W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdować się apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe, a ponadto powinien być tam umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej.
Zaimpregnowane materiały mogą być użyte do montażu dopiero po zupełnym wyschnięciu impregnatu.
Reasumując:
1. roboty budowlane związane z impregnacją drewna lub innych materiałów mogą wykonywać osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi;
2. osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych;
3. w miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne używanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków;
4. niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki, osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i skorzystanie ze środków higieny osobistej;
5. miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze;
6. w pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, powinna być zainstalowana wentylacja mechaniczna;
7. miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska stosowanymi środkami impregnacyjnymi.

Zobacz także: Wymagania bhp przy pracach impregnacyjnych>>