Protokół powypadkowy

Postępowanie po zaistnieniu wypadku przy pracy zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.u.o.w.p. Zgodnie z przepisami r.u.o.w.p. pracodawca jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy (z odstępstwami określonymi w r.u.o.w.p.). Zespół ten, ma 14 dni na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu powypadkowego, w którym powinno się znaleźć m.in. stwierdzenie, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy nie jest. Termin ten, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, może być wyjątkowo przedłużony. W takim przypadku zespół musi podać przyczynę tego opóźnienia w protokole. Także stwierdzenie w protokole powypadkowym, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Zobacz także: Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy zbada zespół powypadkowy>>

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Gdy poszkodowany nie zgasza się z treścią protokołu powypadkowego

Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do zawartych w nim ustaleń. Zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego o takim prawie. Jeżeli poszkodowany nadal nie zgadza się z treścią protokołu - ma prawo odwołania się od treści protokołu do sądu pracy na podstawie art. 189 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Na podstawie tego przepisu poszkodowany może wystąpić do sądu również w przypadku, gdy bez uzasadnienia następuje znaczna zwłoka w sporządzeniu protokołu powypadkowego.
W przypadku rażącego rozmijania się treści protokołu ze stanem faktycznym lub podawania przez zespół powypadkowy przebiegu zdarzenia niezgodnie z prawdą, poszkodowany - oprócz wystąpienia do sądu o ustalenie, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy - może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która zbada sytuację zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Zobacz także: Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego>>

Przedstawianie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących wypadku przy pracy jest, zgodnie z art. 283 § 2 pkt 6 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), wykroczeniem i podlega karze grzywny. O fakcie nie sporządzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy poszkodowany może również zawiadomić prokuraturę, bowiem zaniechanie sporządzenia i doręczenia poszkodowanemu protokołu powypadkowego stanowi przestępstwo przewidziane w art. 221 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), jeżeli zostało spowodowane umyślnie.

Zobacz także: Grzywna za brak dokumentacji powypadkowej>>

Więcej na ten temat w .Serwisie BHP

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł