- Prawo do zasiłku należy łączyć nierozerwalnie z wymogiem aktywnego poszukiwania pracy i objęciem aktywizacją zawodową. Okres pobierania zasiłku nie może być okresem bierności zawodowej. Dodatkowy postulat to usunięcie zachęt dla osób faktycznie biernych albo pracujących w szarej strefie do rejestrowania się jako osoba bezrobotna wyłącznie po to, żeby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Należy zatem zmienić przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekonuje Monika Fedorczuk.

Lewiatan chce nowych zasad ustalania wysokości zasiłku

Ekspertka Konfederacji Lewiatan informuje, że organizacja ta proponuje także podwyższenie wysokości zasiłku przy jednoczesnej zmianie zasady ustalania jego wysokości. Według tej propozycji, kwota zasiłku powinna być powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia i utraconego dochodu obliczanego na podstawie indywidualnego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Racjonalne ustalenie siły wpływu wymienionych wyżej składowych, pozwoli na celowe kształtowanie stopy zastąpienia w zależności od stażu pracy i wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu funkcji zabezpieczenia dochodowego.

Sprawdź: Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.>>

Krótszy zasiłek zmotywuje do poszukiwania pracy

Według Lewiatana, należy również skrócić maksymalny okresu pobierania zasiłku do 180 dni (z zachowaniem mechanizmu obniżenia wysokości zasiłku po 3 miesiącach) dla wszystkich świadczeniobiorców, co stanowiłoby wzmocnienie funkcji motywacyjnej szczególnie dla tych osób, które mogą być zagrożone długotrwałym bezrobociem. Skrócenie maksymalnego okresu pobierania zasiłku jest szczególnie uzasadnione w momencie znaczącej poprawy sytuacji na rynku pracy - celem polityki zatrudnienia powinno być maksymalne skrócenie okresu pozostawania bez pracy, również tych osób, które z u uwagi na sytuację życiową mogą być w większym stopniu zagrożone biernością zawodową.

 

 

- Zasiłek dla osób bezrobotnych powinien pełnić dwie istotne funkcje: zabezpieczenia dochodowego i motywacyjną. Realizacja pierwszej z nich oznacza, że w sytuacji utraty pracy zasiłki powinny zabezpieczyć (przynajmniej w stopniu minimalnym) środki na utrzymanie. W tym kontekście konieczne jest określenie nie tylko kwoty zasiłku, ale również okresu jego uzyskiwania oraz warunków uprawniających i powodujących utratę prawa do świadczenia. Motywacyjny charakter zasiłku powinien zaś skłaniać do poszukiwania pracy - przekonuje Monika Fedorczuk. 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Staż z urzędu pracy* >

Dofinansowania dla pracodawcy z urzędu pracy* >

Czy okres stażu odbywanego przez osobę bezrobotną wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawienia pracownicze?* >

Czy osobie, która jest bezrobotna i nie jest zarejestrowana w UP, przysługuje świadczenie rodzicielskie?* >

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.