Odpowiedź: pracodawca może uzupełnić kwotę wynagrodzenia minimalnego przyznając pracownikowi premię. Premia musi być przyznana w takiej wysokości aby wynagrodzenie pracownika wyniosło minimum 1680 zł brutto. W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik dostał naganę a więc nie otrzyma premii, a tym samym wynagrodzenie pracownika będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie. W związku z tym pracownikowi należy uzupełnić wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 1680 brutto.

Uzasadnienie: od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680 zł.Stosownie do treści art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się jednak:
nagrody jubileuszowej;
odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Katalog składników wynagrodzenia zaliczanych według zasad statystyki do wynagrodzeń osobowych znajduje się w "Załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń", dostępnym m.in. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Do wynagrodzeń osobowych zalicza się m.in. wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w nocy) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, a także premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe.
Należy zwrócić uwagę, iż sytuacje w których można pracownikowi zapłacić mniej niż minimalne wynagrodzenie są w zasadzie tylko dwie: pierwszy rok pracy pracownika, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.